Historisk arkiv

Vil skape nye, grønne jobber langs kysten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil skape flere framtidsrettede og grønne arbeidsplasser langs kysten. Derfor legger vi i dag fram en Kyststrategi.

Norge en ledende hav- og kystnasjon. Havet og kysten vil fortsatt bety mye for Norge i framtiden, gjennom framveksten av næringer som havvind, sjømat og nye biologiske ressurser til mat og medisiner. Gjennom kyststrategien forener regjeringen havpolitikk med kystpolitikk.

– Vi vil legge til rette for flere framtidsrettede arbeidsplasser basert på rike ressurser ved kysten og i havet. Vi skal videreutvikle etablerte næringer som havbruk og fiskeri, sjømatindustri, maritim næring, reiseliv og petroleum. Samtidig skal vi utnytte mulighetene som ligger i framvoksende næringer som havvind, hydrogen, havbunnsmineraler, CO2 lagring og ny biomarine ressurser og bioteknologi, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Havet og kysten står også sentralt når vi går løs på to av Norges største framtidsutfordringer: Vi skal nå klimamålene, og vi skal utvikle nye, grønne jobber. Regjeringen har nylig lagt fram en melding til Stortinget om energipolitikken, og skal snart legge fram en ny havbruksstrategi.

–Ressursene til havs kan utvikle leverandørindustrien og skape nye arbeidsplasser innenfor næringer som hydrogen, havvind og havbruk til havs. Vi har fantastisk kompetanse fra petroleum å bygge videre på. Samtidig vil vi videreutvikle det kystbaserte reiselivet i en mer lønnsom og bærekraftig retning, og skape flere helårige arbeidsplasser i reiselivsnæringen, sier Helleland.  

Digitalisering og innovasjon øker verdiskapingen langs hele kysten. Hver tredje krone fra Innovasjon Norge går til havnæringene. Gjennom en offensiv satsing på den digitale grunnmuren, sørger regjeringen for at raske og stabile mobil- og bredbåndsnett kan bidra til vekst og utvikling i næringslivet langs hele kysten.

– Vi tester for tiden ut 5G i havbruk på Frøya, hvor videooverføring fra vann til land kan skje i sanntid. Det har også gitt alle innbyggerne i det lille øysamfunnet Mausund tilgang på mobilnett med hastigheter som er fem til ti ganger raskere enn dagens 4G. 5G-teknologi testes også ut på selvkjørende ferjer i Trondheimsfjorden, sier Helleland. 

Havsatsingen har vært en av de viktigste oppgavene til denne regjeringen. Vi har ledet det internasjonale Havpanelet for en bærekraftig havøkonomi. I oppfølgingen av Havpanelet skal vi legge bedre til rette for at kystsamfunnenes interesser blir hørt og tatt hensyn til. Vi skal ha tettere dialog med næringsliv, kunnskapsmiljøer, urfolksinteresser og lokale myndigheter i den videre utviklingen av hav- og kystpolitikken. Unge stemmer skal ha en plass rundt bordet. 

Regjeringens kyststrategi er en av tre regional- og distriktspolitiske strategier, som alle legges fram i dag.

Se opptak av lanseringen av strategiene her