Historisk arkiv

Regjeringen foreslår å lovfeste retten til konsultasjoner for samene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag legger regjeringen fram et forslag til klare lovregler for konsultasjoner med samene. Det vil føre til mer effektive prosesser og større forutsigbarhet for partene.

Samenes rett til å delta i beslutninger som kan få direkte betydning for dem, følger av ILO-konvensjon nr. 169, som Norge ratifiserte i 1990. Konsultasjoner skal sikre at samiske interesser kommer tidlig inn, og har mulighet til å påvirke beslutningene. Begge parter skal gå inn i prosessene med mål om å komme til enighet, men det er fortsatt myndighetene som skal ta den endelige avgjørelsen.

Enklere prosesser

Det var lenge uklart hvordan vi skulle tolke plikten til å konsultere. Mye tid gikk med på å diskutere prosess, tid som i stedet kunne vært brukt til å diskutere løsninger i de konkrete sakene. Det var derfor en viktig milepæl da regjeringen og Sametinget i 2005 ble enige om prosedyrer for hvordan konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget skulle foregå.

Regjeringen foreslår nå å lovfeste overordnede regler om konsultasjoner i et eget kapittel i sameloven. Det gir oss en anledning til å rydde opp i uklarheter i dagens ordning, og sørge for at reglene blir klarere.

Så hva betyr lovfestingen? I all hovedsak er det snakk om å videreføre reglene i dagens ordning. Loven vil samtidig gjøre det klart at alle forvaltningsnivåer skal konsultere i saker som berører samiske interesser, også kommuner og fylkeskommuner.

Gode erfaringer

Mange kommuner har allerede gode ordninger for å involvere ulike deler av befolkningen i viktige beslutninger. For å gjøre det klart hvordan kommuner og fylkeskommuner kan følge opp loven, skal regjeringen lage en veileder. Her vil vi bygge på de ordningene vi allerede har, og sørge for fleksible løsninger. Et eksempel er de kommunale helse- og omsorgtjenestene hvor vi allerede har regler om medvirkning for samiske pasienter og brukere ved utformingen av tjenestene.

Vi har gode erfaringer med konsultasjonsordningen. Den har lagt et godt grunnlag for samarbeid. Vi oppnår ikke alltid enighet, men ser at konsultasjonsprosedyrene bidrar til mer kunnskap og økt forståelse for situasjonen og behovene i det samiske samfunnet. En god prosess gir bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, og kan bidra til at de aktuelle tiltakene treffer bedre og er enklere å gjennomføre.

Klare regler i loven vil redusere usikkerhet om når og hvordan vi skal konsultere. Det gjør at vi kan konsentrere oss om hovedoppgaven – å sammen finne løsninger som er til det beste for alle, både for samene og for samfunnet som helhet.