Historisk arkiv

Digitalisering endrer arbeidslivet, også i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Når behovene endrer seg, vil det være veldig rart å beholde statlige arbeidsplasser for arbeidsplassens egen skyld.

En av regjeringens viktigste reformer er å flytte ressurser fra byråkrati til tjenesteyting. Derfor peker alle reformene regjeringen har satt i gang mot et samfunn preget av teknologiutvikling, digitalisering og nye kunnskaps- og kompetansebehov. Vi gjennomfører ikke reformer for å endre Norge, men fordi Norge er i endring.

De siste 20 årene har vi gått gjennom en omfattende digitalisering, som vi trolig bare er i begynnelsen av. Utviklingen har stor betydning for offentlig sektor, og dermed statlige arbeidsplasser.

I dag leverer nesten alle innbyggere skattemeldingen digitalt framfor på papir. Det betyr at behovet for statlige ansatte til å motta skattemeldinger på papir blir borte.

Også andre tjenester endrer seg. Før måtte vi gjerne løpe for å rekke postkontorets åpningstid etter jobben. I dag kan vi gå i nærbutikken, som ofte har lange åpningstider, og hente pakkene vi har fått eller bestilt på nettet hjemme i stua. Samtidig er grunnlaget for nærbutikken styrket.

Behovet for statlige arbeidsplasser på skattekontorene og i Posten blir følgelig lavere. Offentlig sektor må tilpasse aktiviteten i takt med samfunnsutviklingen. Når behovene endrer seg, vil det være veldig rart å beholde statlige arbeidsplasser for arbeidsplassens egen skyld. Skal vi sikre en bærekraftig velferd for framtiden, må staten og kommunene bruke ressursene effektivt.

Omorganisering og lokalisering av statlige arbeidsplasser er i bevegelse. Også her betyr digitaliseringen mye, fordi behovet for fysisk nærhet til offentlige tjenester for innbyggerne synker tilsvarende. Nye teknologi og flere spesialiserte oppgaver gir muligheter og behov for å organisere seg på en ny måte.

Når slike endringer skjer, ønsker regjeringen å legge til rette for utvikling av sterke fagmiljøer i regionale sentra i hele landet. Regjeringen har vedtatt å flytte eller etablere 1172 statlige arbeidsplasser utenfor Oslos arbeidsmarkedsregion i de to siste regjeringsperioder, mot de rødgrønnes 557 statlige arbeidsplasser. Det er vi stolte av.

I tillegg følger vi opp Granavolden-plattformen for å sikre en helhetlig oversikt og koordinering av flytting, nedleggelser og opprettelse av statlige arbeidsplasser. Dette ansvaret tar jeg på alvor gjennom tett politisk og faglig samarbeid med departementene.

Regjeringen vil også sørge for at antall ansatte i sentralforvaltningen (departementer og direktorater) er lavere i 2021 enn i 2017. Vi kan alt nå registrere en nedgang fra 2013 til 2017.

I den kommende distriktsmeldingen gis en oversikt over alle utflyttinger eller nyetableringer av statlige arbeidsplasser siden 2013.

Regjeringen vil at det skal være mulig å leve et godt liv uansett hvor du bor. Det går bra i Norge nå. Arbeidsledigheten er lav. Næringer som fiskeri – og havbruk, reiseliv og opplevelser og bygg og anlegg opplever økonomisk vekst og sysselsetter stadig flere. Sterke bedrifter og levende lokalsamfunn er et viktig konkurransefortrinn for Norge.

Gårsdagens organisering av kommuner og statlig sektor er et dårlig svar på et land i sterk endring.