Historisk arkiv

En hyllest til bruk av beste praksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hjertelig velkommen til det vi har kalt en hyllest til bruk av beste praksis. Vi markerer i dag at samarbeids-programmet Bygg21 avsluttes. Men jeg vil slå fast at dette ikke er noe gravøl. Vi markerer en viktig milepæl, vi gleder oss over det som er gjort, og vi skal se framover.

Bakgrunnen for samarbeidet kjenner dere: Byggekostnadsprogrammet og stortingsmeldingen om bygningspolitikk viste at byggsektoren slet med lav produktivitet og høye kostnader. Næringen selv har også vært opptatt av produktivitet, kompetanse, seriøsitet og konkurransekraft.

I 2013 opprettet vi samarbeidet Bygg21 for å møte disse utfordringene. Bygg21 skulle medvirke til at næringen realiserer sitt potensial ved å motivere, utfordre, samordne og stimulere næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv.

Bygg21 har tatt initiativ til kunnskapsspredning og deling av beste praksis, lagt til rette for bedre samhandling innad næringen og i møte med myndighetene.

Bygg21 har blant annet sett på digitalisering, innovasjon og samhandling i byggenæringen.

Arbeidet har gitt resultater. Bygg21 har satt i gang en dugnad og mobilisert næringen. Dugnadene har også gitt Bygg21 legitimitet og anerkjennelse i næringen.

Bygg21 har forankret en målsetting om å få kostnadene ned med 20 prosent. Det er ikke staten som forteller næringen hva og hvordan, men næringen som har sett på utfordringer og mulige løsninger.

Bygg21 har gjort en viktig jobb. Dere har skapt et bredt engasjement for innovasjon, lavere kostnader og god kvalitet. Bygg21 har levert. Dugnaden er over, nå gjelder det å ta ut effektene.

Bygg21 har jobbet bevisst med hvordan arven tas videre. Det har vært en klar forutsetning at næringen selv skulle forvalte arven etter Bygg21. Styret har lagt til rette for at viktige resultater lever videre hos nye eiere.

Det er gledelig at NTNU, OsloMet, og Grønn Byggallianse har sagt seg villig til å ta ansvar og forvalte viktige resultater. Det er lovende at

flere næringsorganisasjoner og Norsk kommunalteknisk forening tar ansvar og vil være pådrivere.

Noen har sett for seg et nytt statlig program. Det er neppe aktuelt. Vårt utgangspunkt er at næringen selv må ta hovedansvaret for egen utvikling. Vi har lært mye, og kjenner næringens utfordringer. Nå bør vi prioritere handling og ta i bruk beste praksis.

Det kommer stadig nye eksempler på at resultatene blir tatt i bruk i virksomhetene. Det lover godt.

Vi, som myndigheter, har gjennom Bygg21 fått mange konstruktive og verdifulle innspill. Vi har tatt gode råd til oss og er i gang med å realisere noen av anbefalingene.

438 virksomheter har signert på at de ønsker å ta i bruk beste praksis. Dette er et imponerende antall. Særlig fordi vi vet at mange av disse har hatt solide interne prosesser for å velge ut områder de ønsket å forplikte seg på.

Disse virksomhetene representerer en drivkraft for endring i næringen som det er viktig å bygge videre på. Jeg vil derfor utfordre næringen til å ta være på dette engasjementet. Jeg håper fellesskapet Bygg21 har skapt kan videreføres og erfaringer deles.

Det er mitt ønske å styrke dialogen med næringen og bidra til at engasjementet opprettholdes. Derfor vil jeg ta initiativ til en årlig møteplass med representanter for næringen og de institusjonene som forvalter arven etter Bygg21. KMD kan bidra med noe økonomisk støtte til arbeidet med å sikre at nettverket opprettholdes og dialogen vedlikeholdes. Vi vurderer nå hvordan dette best kan gjøres.

Blomsteroverrekkelse til styret

Dere har klart å skape engasjement. Den store dugnaden har ikke kommet av seg selv. Resultatene er forankret og forpliktelse er sikret. Nå er det opp til andre å føre arven videre. Jeg vil derfor takke dere for stor og entusiastisk innsats for en mer kostnadseffektiv og bærekraftig bygg- og eiendomsnæring.