Historisk arkiv

Statens pris for byggkvalitet skal bidra til gode boliger gjennom hele livet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En bolig er mye mer enn et bygg. En god bolig gir trygghet, tilhørighet og trivsel i alle livets faser. Fra barndom og oppvekst til familieliv og alderdom – og helst gjennom flere generasjoner. Det er i boligen vår at vi lever livet vårt, og for de aller fleste er det den største investeringen man gjør i løpet av livet.

Samfunnet er i endring. Vi blir flere eldre og vi lever stadig lenger. Det er selvsagt veldig bra, men konsekvensen er at Norge vil ha dobbelt så mange 70-åringer, tre ganger så mange 80-åringer og fire ganger så mange 90-åringer om få år. Samtidig legger kunstig intelligens, neste generasjons mobilnett og tingenes internett grunnlaget for å utvikle velferdsteknologi som igjen vil gjøre det mulig for flere eldre og syke å bo i eget hjem.

For å møte samfunnsendringene vi står overfor, blir det stadig viktigere med boliger som gjør oss i stand til å leve gode og aktive liv uansett hvilke livsfase man er i. Da må boligene være fleksible, bærekraftige og aldersvennlige.

Regjeringen vil legge til rette for at boliger og uteområder har de kvalitetene som trengs for at de kan brukes gjennom hele livet. Men regelverket kan bare stille minimumskrav. Derfor må også byggenæringen bidra. Det er byggenæringen som sitter på kunnskap og erfaringer om hvordan vi oppnår god kvalitet i boligene våre, og det er byggenæringen som har innovasjonsevnen og kreativiteten som skal til for å løfte ambisjonsnivået enda et hakk – slik at fremtidens boliger kan bli enda bedre enn de er i dag.

Mitt håp er at aktørene i byggebransjen kan inspirere og utfordre hverandre til å bygge enda bedre boliger. Det må gå prestisje i å levere skikkelig kvalitet. For å oppmuntre til økt læring og konkurranse i bransjen, deler Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut Statens pris for byggkvalitet. I år ønsker vi å løfte frem de gode forbildene i boligbyggingen. Det kan være boligprosjekter som møter behovene våre gjennom et langt liv, det kan være boligprosjekter med et kostnadsnivå som folk flest kan ha råd til, eller det kan være boligprosjekter som bidrar til å heve kvaliteten på fremtidens boliger. Temaet for Statens pris for byggkvalitet i 2020 er "en god bolig gjennom hele livet", og jeg oppfordrer bransjen til å nominere sine prosjekter innen 1. mars. Samfunnet trenger gode boliger gjennom hele livet!