Historisk arkiv

Strategier mot floker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen ønsker at Norge skal være ledende i verden på digitalisering i offentlig sektor. Vi har et godt utgangspunkt, men vi må arbeide hardt for å holde på forspranget.

Derfor har vi startet arbeidet med to viktige dokumenter som skal peke ut retningen. En ny strategi for digitalisering av offentlig sektor som følger opp og konkretiserer Digital agenda for Norge. Og en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, som vil handle om hvordan vi legger til rette for at både staten og kommunene blir mer innovative.

Når det lages rangeringer av hvilke land som er mest modne digitalt, ligger Norge alltid blant de fremste. Vi har en digitalt kompetent befolkning, god infrastruktur og vi tar gjerne i bruk nye digitale verktøy og tjenester. Selv om det er forskjeller mellom ulike sektorer, har Norge også lykkes godt i arbeidet med å digitalisere offentlige tjenester. Stat og kommune tilbyr stadig flere digitale tjenester og bruken øker kraftig.

Men Norges gode utgangspunkt vil ikke bestå av seg selv. Stor sett alle land jobber intenst for å digitalisere mer og bedre. Skal Norge holde posisjonen i tetgruppen må vi gjøre enda mer. Og da holder det ikke bare å gjøre mer av det samme som vi gjør i dag, innenfor de ulike sektorene, men vi må vise hvordan god ledelse, innovasjonsevne og digitalisering sammen kan bidra til å løse komplekse "samfunnsfloker" som går på tvers av boksene i organisasjonskartene.

Helsekrav for førerkort er et konkret eksempel på dette. Her har arbeidsprosessen vært så tidkrevende at det var et av ti områder som ble løftet frem spesielt da vi gikk på jakt etter store tidstyver i staten. Mange er enige om at det finnes et stort gevinstpotensial. Men det er også en kompleks samfunnsfloke fordi to tunge sektormyndigheter innenfor helse og samferdsel må samarbeide med politi, fastleger og fylkesmann dersom jobben skal kunne gjøres mer effektivt.

Dette forenklingsprosjektet har fått bistand fra Stimulab – satsningen på innovasjon i offentlig sektor gjennom tjenestedesign som Difi og DOGA forvalter. Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Politiet er etatene som er med i prosjektet. Prosjektets mål er å forbedre prosessen med fornyelse av førerrett for personer som trenger en jevnlig vurdering av om de er egnet til å ha førerrett.

Slike tverrgående floker har vi flere av i offentlig sektor. Det er ofte store gevinster, både for innbyggere, næringsliv og offentlig sektor selv, dersom vi klarer å løse opp i dem. For å få dette til må vi få offentlig sektor til å henge bedre sammen "på baksiden", i den forstand at det ikke er en enkel løsning på alt, men vi må jobbe med brukerbehov, roller og ansvar, arbeidsprosesser, regelverksutvikling, digital arkitektur og gjenbruk av data i sammenheng.

Regjeringens politiske plattform sier at arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester skal fortsette i tråd med de overordnede prinsippene i Digital agenda for Norge (2015-2016). Men de må konkretiseres og gjennomføres. Derfor skal vi både lage en strategi for digitalisering i offentlig sektor og en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Ikke fordi vi trenger nye dokumenter. Men fordi vi trenger mer sammenheng og bedre verktøy når vi skal fjerne floker og skape en mer brukervennlig offentlig sektor.