Historisk arkiv

Vil ha mer digitalt samarbeid med privat sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

At offentlig sektor samhandler godt og digitalt med næringslivet og frivillige organisasjoner gjør hverdagen enklere for folk. Det har vi flere eksempler på i Norge. I den nye digitaliseringsstrategien varsler regjeringen at vi vil ha mer av nettopp dette.

I juni la regjeringen frem Norges nye digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor. For første gang står regjeringen og KS sammen om en felles strategi med mål og tiltak.

Her slår vi fast at stat og kommune skal jobbe systematisk sammen for å skape digitale tjenester som oppleves som sammenhengende og løser brukernes behov.

Det skal bli enklere å navigere i farvannet av offentlige tjenester. Brukerne skal slippe å oppgi den samme informasjonen til det offentlige gjentatte ganger.

Nå starter det viktige arbeidet med å gjennomføre tiltakene i strategien. Strategien peker på flere viktige områder det skal satses på i årene fremover. Ett av dem er å styrke staten og kommunenes samarbeid med privat sektor.

For å få mer ut av ressursene i offentlig sektor, må vi både ha privat næringsliv og frivillige organisasjoner med på laget. Det offentlige trenger ikke gjøre ting som markedet kan gjøre bedre.

Det beste eksemplet på fremoverlent digitalt samarbeid mellom offentlig og privat sektor er prosjektet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP).

DSOP ble etablert i 2016 av Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Finans Norge. De så at et samarbeid om enkelte konkrete prosjekter kunne gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster. I 2018 ble NAV og Politiet en del av samarbeidet. Nå er også Kartverket med.

DSOP dreier seg om å effektivisere utveksling av informasjon som en part har behov for. Samarbeidet bygger på et prinsipp om at alle dekker sine kostnader og henter ut sine gevinster, men tanken er at innsats og nytte for partene skal balanseres over tid. Det er sentralt at gevinstene fra samarbeidstiltak i DSOP over tid tilfaller finansnæringen, innbyggere og offentlige etater.

Den mest kjente løsningen er samtykkebasert lånesøknad som brukes av over 100 banker. Et annet eksempel er digital samhandling ved eiendomshandel.

Dette er løsninger som gjør at boligkjøpere slipper å dra til meglere og banker for å signere dokumenter. Alt kan signeres digitalt – noe som sparer folk for tid. Bolighandel blir enklere, raskere og tryggere. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er anslått til å utgjøre om lag 2,8 milliarder kroner over ti år i det private markedet.

DSOP-samarbeidet utvides stadig med nye prosjekter. Sist ut er digitalisering av oppgjørsprosessen for folk som har krav på uførepensjon. Storebrand, som er i gang med pilotprosjektet sammen med NAV, kan vise til at det nå for de enkle sakene tar tre dager fra kundene melder inn sin uføresak til de får utbetaling – mot 106 dager tidligere.

Altinn er et sentralt virkemiddel i å realisere DSOP-løsningene i praksis. Derfor er det viktig at Altinn og deler av dagens Difi vil samles i et nytt digitaliseringsdirektorat fra årsskiftet.

Erfaringer fra DSOP-samarbeidet vil være nyttige når samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet skal videreutvikles også på andre områder. I digitaliseringsstrategien har regjeringen sagt at den vil utarbeide felles prinsipper for samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet.

I tillegg skal regjeringen sette i gang et arbeid med etablering av et program for økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper for å løse digitale utfordringer, etter modell av liknende programmer i USA og Europa.

Ikke bare vil innbyggerne ha glede av at det oppstår nye digitale tjenester som et resultat av styrket samarbeid med næringslivet. Digitalisering i offentlig sektor vil også bidra til økt verdiskaping for næringslivet.

Sammen kan vi skape flere spennende digitale løsninger som gir gevinster for alle.