Historisk arkiv

Forbedring gjennom forsøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forsøk i statlig sektor kan hjelpe oss å finne gode løsninger som både gir bedre tjenester og skaper en god arbeidshverdag. Vi har nå bedt lederne i hovedsammenslutningene i staten om å være med på å invitere virksomheter til å delta i forsøk, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i LO-Aktuelt nr. 15-2014.

Norsk offentlig forvaltning fungerer godt på mange områder. Men det er behov for å fornye, forenkle og forbedre offentlige tjenester. Både fordi vi ser utfordringer i horisonten og for å skape en bedre hverdag for innbyggere og ansatte. Oppgaveløsningen skal være effektiv og rettssikker samtidig som tjenestene må holde høy kvalitet. Det forventer innbyggerne av oss og det må forvaltningen forvente av seg selv.

Selv mye det går bra i Norge i dag, er det ingen garanti for at det vil fortsette slik i fremtiden. En av utfordringene våre er å tette hullene i det sosiale sikkerhetsnettet, slik at de som i dag faller igjennom kan få bedre hjelp til å mestre hverdag og jobb. Den demografiske utviklingen fører til at behovet for en del tjenester vil øke, samtidig som andelen yrkesaktive reduseres. Innbyggerne har høyere forventinger til kvalitet i tjenestene. Kampen om arbeidskraften vil bli tøffere.

Skal vi løse disse utfordringene må vi jobbe sammen og jobbe smartere. Offentlig sektor må være en attraktiv arbeidsplass, som evner å rekruttere og beholde dyktige fagfolk. Flere må få mulighet for å jobbe heltid, og seniorer som ønsker det må få stå i arbeid lengre. Vi må ta i bruk ny teknologi for å løse oppgavene mer effektivt. Arbeidsprosessene må forenkles, og medarbeidere må få mer tid til å løse sine kjerneoppgaver.

I arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor er ansatte og ledere i offentlig sektor den viktigste lagspilleren. Ofte er det ansatte og ledere som er nærmest problemet som også er nærmest løsningen. Derfor er et av de viktige verdivalgene våre å ha tydeligere mål og mindre detaljstyring. Vi vil gi medarbeidere og virksomheter mer tillitt, og større handlingsrom. På den måten blir det både tydelige prioriteringer, samtidig som dere som er nærmere problemet får mer frihet til å finne de beste løsningene.

Skal vi få til dette må lederne peke ut en klar retning. De må engasjere dyktige medarbeidere og involvere tillitsvalgte i arbeidet med å finne og gjennomføre de gode løsningene. I arbeidet med å finne de beste løsningene må vi både tørre å prøve nye ting, lære og dele erfaringer. Et av de konkrete tiltakene er forsøk i statlig sektor.

I et av våre første møter tok LO-leder Gerd Kristiansen nettopp opp forslag om å gjennomføre ulike forsøk i staten. Jeg er enig i at dette kan være nyttig. Det kan hjelpe oss å finne gode løsninger som både gir bedre tjenester og skaper en god arbeidshverdag. Forsøk kan gi bedre tjenester for brukerne, trygghet og fleksibilitet for medarbeiderne, bedre mulighet for heltid og redusert sykefravær. Forsøk kan også åpne for kompetanseutvikling som gir kvalitet i tjenestene.

Vi har nå bedt lederne i hovedsammenslutningene i staten om å være med på å invitere virksomheter til å delta i forsøk. Fra regjeringens side ønsker vi derfor at medarbeiderne og virksomhetene selv skal komme med forslag til tiltak de ønsker å prøve for å skape bedre tjeneste og et bedre arbeidsmiljø.  Ledelsen og lokale tillitsvalgte må være enige om innholdet i forsøkene og hva de skal oppnå og de må samarbeide om oppfølging og gjennomføring. Slike forsøk vil være i samsvar med prinsippene i Hovedavtalen i staten.

Jeg håper fagforbundene, med LO Stat i spissen, tar utfordringen. Jeg mener det er viktig at partene er enige om å gjennomføre forsøk og deler en felles ambisjon for arbeidet. Vi bør i fellesskap invitere til deltakelse.

Arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor er et lagarbeid.  Forsøk med nye arbeidsformer er et element i dette arbeidet. Samtidig jobber vi med å begrense detaljstyringen og lage tydeligere mål i forvaltningen. Vi jobber med å jakte på tidstyver som stjeler tid fra innbyggere og dyktige medarbeidere. Offentlig sektor er god i dag, men vi må bli enda bedre i fremtiden. Jeg gleder meg til samarbeidet!