Historisk arkiv

Taler og innlegg av tidligere kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Topplederkonferansen 2016: Sanners lederforventninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statlige ledere er nøkkelpersoner når forvaltningen skal gjøre hverdagen enklere for innbyggere og næringsliv og arbeide mer effektivt. Derfor har jeg klare forventninger til lederne.

Talemanus, kontrolleres mot framføring.

Velkommen til denne topplederkonferansen!
Det er en glede å få møte dere som leder statlige virksomheter.

Dere er sentrale i arbeidet med å gjøre offentlig sektor enda bedre.

Dagens konferanse har to temaer:

 • Digitalisering og hva den teknologiske utviklingen krever av oss
 • Asyl- og innvandring

Ulike saker, men de har en ting felles.
Vi kan ikke løse de utfordringene vi møter på disse områdene uten samarbeid på tvers - og uten vilje til å se sin egen virksomhet som del av en større helhet.

Noen av dere hørte kanskje meg da jeg høsten 2013 – fersk i statsrådsstolen -  snakket på Forvaltningskonferansen.
Eller på Topplederkonferansen i 2014, da vi lanserte program for bedre styring og ledelse og lederplakaten.

Budskapet mitt i dag er det samme.

Forvaltningen skal:

 • Gjøre hverdagen enklere for den enkelte innbygger, for næringslivet.
 • Arbeide mer effektivt og oppnå resultater. 

Vi har i løpet av disse to og et halvt årene gjort mye for å fornye, forenkle og forbedre forvaltningen.

Samtidig har viktig forhold endret seg. Forhold som vi i begrenset grad kan påvirke, men som påvirker oss som samfunn i stor grad.

Norge står overfor betydelige utfordringer: 

 • Lav oljepris,
 • stigende ledighet,
 • svak produktivitetsutvikling,
 • et stort antall mennesker søker beskyttelse i Norge.

Dette virker inn på verdiskapingen, på oljefondet, på velferdsordninger og på sysselsettingen. Dette får konsekvenser for offentlige budsjetter.
Vi må rett og slett få mer velferd og flere offentlige tjenester ut av de pengene vi bruker i stat og kommune.
Vi må prioritere arbeid, aktivitet og omstilling.

Dere som statlige ledere er nøkkelpersoner når vi skal omstille og forbedre.
Dere har erfaring, kompetanse og engasjement.

Med bakgrunn i ambisjonene våre for utviklingen av forvaltningen og med støtte i lederplakaten vil jeg gjerne fortelle dere om hvilke forventninger vi har til toppledere i staten.

 1. Fortsett å bygge tillit - ivareta det beste i norsk forvaltningstradisjon. Sikre rettsikkerhet og ha høy faglig kompetanse og integritet. Dette er verdier som aldri blir umoderne. De er viktigere enn noen gang.
 2. Vær opptatt av brukerne. Det er innbyggerne, næringslivet og de frivillige organisasjonene vi er til for, ikke oss selv.
 3. Fortsett jakten på tidstyver. Vi skal hele tiden jobbe med å fjerne unødvendige prosedyrer og regler. Det vil gi oss mer tid og overskudd til å løse våre samfunnsoppdrag, og bidra til at vi får et mindre byråkratisk byråkrati. Å forbedre små og store arbeidsprosesser, gi medarbeiderne gode arbeidsverktøy, vil også gi mer fornøyde og motiverte medarbeidere. Gode toppledere jobber med kontinuerlig forbedring – litt bedre hver dag.
 4. Engasjer deg i arbeidsgiverpolitikken. Den er avgjørende for å sikre at vi kan rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Staten må være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Da må vi bl.a. gjøre en bedre innsats med kompetanseutvikling, og sørge for at våre medarbeidere hele tiden får ny kunnskap som gir bedre tjenester. 
 5. Vis gjennomføringskraft når beslutninger skal iverksettes. Utnytt det handlingsrommet som er der for at ledere skal lede. Sørg for gode beslutningsprosesser som involverer. Ta initiativ til samarbeid på tvers av sektorer når det er nødvendig for at resultatene skal bli bedre og si fra når andre går i veien for et godt resultat. Men ikke skyld på andre når dere har ansvaret og virkemidlene.
 6. Ta ansvar for å se fremover. Ressursene må utnyttes bedre. Se etter hvilke områder som kan og bør prioriteres ned for at andre og viktigere oppgaver skal få mer ressurser. 
  Ta ansvar for virksomhetenes innovasjon, å forstå nye teknologiske muligheter og nye og smartere måter å arbeide på. 
  Ta ansvar for å lære av andres erfaringer og gjør organisasjonen i stand til å håndtere de endringene som kommer. 
  Det handler om å ha rett kompetanse, men det handler også om å ha en kultur om liker og omfavner omstilling og innovasjon.

Hva bidrar så vi med for at dere skal kunne møte disse forventningene?

Når det gjelder arbeidsgiverpolitikken, lanserer vi dag en egen overordnet strategi for staten, som foreligger i denne brosjyren dere ser forsiden på

I staten har vi 161.000 medarbeidere som hver dag går på jobb for samfunnet. Deres kompetanse og engasjement er den viktigste ressursen vi har. Derfor må vi rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere.

Arbeidsgiverpolitikk er ikke noe vi kan delegere til HR-avdelingene.
Den må være forankret hos toppledelsen, og være på toppledernes agenda hele tiden.

Strategien angir utfordringer vi må løse i fellesskap.
Som bedre kompetanseutvikling og et mer inkluderende arbeidsliv – som speiler det mangfoldige samfunnet vi skal tjene.

Strategien slår fast at vi skal gi dere i virksomhetene større innflytelse på arbeidsgiverpolitikken, og at vi skal gi bedre støtte.

Hvordan gjør vi så forvaltning enda mer effektiv, mer brukerorientert og med større gjennomføringsevne?

Digitalisering og god bruk av informasjonsteknologi er et stikkord.

EUs ferske statistikker bekrefter at Norge ligger langt fremme her. Selv om vi er i tetsjiktet, er mye ugjort. Ikke godt nok å være nest best. Det er stort behov for å effektivisere, for å tenke nye og andre løsninger, som fanger opp hvordan teknologi og atferd endrer oss.

Om to dager legger vi frem stortingsmeldingen om IKT-politikken, regjeringens digital agenda for Norge.

Meldingen setter vi en ny retning for IKT-politikken.

Hovedprioriteringene gjenspeiler flere av forventningene jeg skisserte.

 • Større brukerorientering
 • Mer effektive offentlige tjenester

Vi har fremdeles for mange gamle, papirbaserte løsninger og for få gode offentlige selvbetjeningsløsningene på nett.

Vi må bygge tjenestene rundt innbyggere, næringsliv. De skal ha gode brukeropplevelser enten de forholder seg til stat eller kommune.

Som vi skriver i meldingen; digital kommunikasjon skal være den foretrukne kanalen for samfunnets kommunikasjon med det offentlige

Sagt på en annen måte:
Hvis innbyggerne ønsker offentlige tjenester rett i hånden, for eksempel via smarttelefonen, må vi tilby det der det ikke er alvorlige hindringer for det.
Selvfølgelig samtidig som vi ivaretar personvern og datasikkerhet.

Meldingen vil hjelpe dere til å løfte blikket på vegne av egen virksomhet og kartlegge aktuelle prosjekter.

Så tenker dere kanskje at arbeidsgiverstrategi og digitaliseringskrav heller ikke er nok til å møte forventningene.

Da minner jeg om at vi gjennom et styrket Difi har fått på plass en fyldig verktøykasse.

Noen verktøy kjenner dere, som satsingen på IKT-kompetanse via programmet for bedre styring og ledelse. Her setter vi nye mål.

 • Sikker digital postkasse er klar. Jeg forventer at dere alle får tatt den i bruk – i år.
 • Difi har lansert en veileder som beskriver hvordan dere kan sikre god internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet.
 • Vi har opprettet et eget digitaliseringsråd – med erfarne rådgivere som er klare til å hjelpe dere.
 • 1. januar 2016 innførte vi en ny finansieringsordning for små og mellomstore IKT-prosjekter. Ordningen skal få fram flere lønnsomme digitaliseringsprosjekter som ellers ikke ville sett dagens lys.
  Her stiller vi også klare krav til gevinster i form av bedre kvalitet og effektivitet.

Merk dere en ting:
Mange av prosjektene er samarbeid mellom flere virksomheter og på tvers av statlig og kommunal sektor.

Dette gleder meg og bringer meg til neste punkt. Vi trenger ledere som tenker helhetlig. Som digitaliserer eget arbeid selv om gevinsten hentes ut i en annen virksomhet.

Husbanken har gjort dette når det gjelder bostøtte, hvor digitaliseringen også kommer kommunene til gode.

Vi må huske:
Gode tjenester til innbyggerne krever gjerne at staten og kommuner samhandler.

Staten, dere, vil nå få et større ansvar for å utvikle IKT-løsninger som dekker både statens og kommunenes behov for oppgaver som løses på tvers av statlig og kommunal sektor.

Her snakker vi om et helt nytt kapittel i arbeidet med bedre offentlige tjenester.

Kjære ledere og medarbeidere!

Vi har fortalt hvilke ambisjoner vi har.
Vi har presisert forventningene.
Vi har fylt verktøykassen

Før jeg avslutter, la meg fortelle om et prosjekt som illustrerer hva som er mulig innenfor et system som vil forbedre seg.

Prosjektet er "Hvis pasienten fikk bestemme", gjennomført av Oslo Universitetssykehus. Det så på hvordan pasientene opplevde prosessen fra mistanke om brystkreft og til utredning. Ventetiden ble redusert med inntil 90 prosent. I mange tilfeller fra 12 uker til mindre enn en uke.
Slik slipper mange mennesker å vente i ukesvis i uro. Samtidig sparer sykehusene ressurser.

Prosjektet gjorde i lite det vi ønsker å gjøre i stort; satte mennesket i sentrum.
Det tok på alvor at sykehuset er til for pasientene, slik offentlig sektor er til for innbyggere og næringsliv.

Det er dette det handler om når vi skal forbedre oss.

Vi skal ikke sette i verk én moderniseringsreform.
Vi skal bygge en kultur for gode resultater.
Vi skal sørge for at tusenvis av medarbeidere hver for seg og sammen gjør offentlig sektor bedre.

Godt lederskap bidrar til en slik kultur.
Lykke til med konferansen.