Historisk arkiv

Utlysning: Midler til livssynsnøytrale seremonirom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet lyser ut 3 millioner kroner til prosjekter for planlegging og etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Søknadsfristen er 1. oktober 2015.

Kulturdepartementet vil fatte vedtak om tildeling av midler innen 15. november 2015. Midlene vil bli utbetalt til tilskuddsmottaker i desember 2015.

 1. Bakgrunn

Kulturdepartementet la i perioden 2012 – 2014 til rette for en prøveordning hvor fem fylkeskommuner; Oslo, Akershus, Rogaland, Sør-Trøndelag og Troms, forvaltet tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom.

For 2015 lyser Kulturdepartementet ut 3 millioner kroner til planlegging og etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Det kan søkes om tilskudd til  enkeltstående prosjekter over hele landet.

2. Formål

Tilskuddet skal bidra til at det blir opprettet flere livssynsnøytrale seremonirom og kan benyttes til bl.a. modernisering og utsmykning av seremonirom, men ikke til vedlikehold og drift. 

Eksempler på prosjekter som kan støttes:  

  • Tilrettelegging/utsmykning av eksisterende kapeller og krematorier slik at disse kan brukes som livssynsnøytrale seremonirom.
  • Tilrettelegging/utsmykning av eksisterende samfunnshus eller foreningslokaler slik at disse kan benyttes til livssynsnøytrale seremonirom.
  • Etablering av livssynsnøytrale seremonirom i nye lokaler.

Dette er ikke en uttømmende liste.

 3. Hvem kan søke?

Kommuner og kirkelige fellesråd, interkommunale aktører, frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

4. Vilkår for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom

For å få tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom må følgende vilkår være oppfylt:

  • Seremonirommet skal ligge praktisk til i bygningen slik at det på en verdig og enkel måte skal kunne fraktes kiste inn i og ut av rommet.
  • Seremonirommet skal være skjermet for innsyn fra ev. besøkende/brukere i den øvrige delen av bygningen.
  • Seremonirommet skal være skjermet for støy.
  • Innredningen og utsmykningen skal være nøytral og fleksibel, slik at rommet kan brukes uavhengig av livssynsmessig eller religiøs tilknytning.
  • Arealet på seremonirommet skal være hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov.

Det kan legges opp til at seremonirommet kan benyttes til andre formål når det ikke blir arrangert gravferdsseremonier der.

Det stilles ikke krav til egenfinansering for å få tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom. Men søknader med egenfinansiering kan bli prioritert for å få mest effekt ut av midlene.

Ved vurdering av søknader vil det vurderes som positivt dersom seremonirommet kan realiseres raskt.

Det er et vilkår at det ikke skal medføre ekstra kostnader å benytte det livssynsnøytrale seremonirommet for dem som bor utenfor kommunen seremonirommet ligger i.

For søknader der livssynsnøytrale seremonirom inngår som en del av en søknad til et kulturbygg, kan tilskuddet til seremonirom komme i tillegg til det som er oppført i punkt 2.3 i rundskriv V – 7B/2010.

 5. Rapportering

Det vil bli stilt krav om at tilskuddsmottakere utarbeider en rapport hvor det redegjøres for prosjektet og bruk av tildelte midler.

Søknad sendes til:

postmottak@kud.dep.no  og merkes ”Søknad om tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom”.