Historisk arkiv

Utlysning: Tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet utlyser midler til dialogarbeid og andre tiltak som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller tros- og livssynssamfunnene i mellom og for felles verdier som samfunnet bygger på, eller tiltak som kan være spesielt egnet til å forebygge radikalisering.

Et av tiltakene for å forebygge radikalisering i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme er å styrke tros- og livssynsdialogen (tiltak nr. 15).

Kulturdepartementet utlyser på denne bakgrunn midler til dialogarbeid og andre tiltak på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet som

 • kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, og/eller
 • kan være spesielt egnet til å forebygge radikalisering.

Med "felles verdier som samfunnet bygger på" menes demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.

Med "radikalisering" menes en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål.

I vurderingen av søknadene vil departementet bl.a. vektlegge søkerens og eventuelt andre involverte aktørers kompetanse og erfaring fra lignende arbeid. Hvis det blir nødvendig å velge mellom ellers likeverdige søknader, vil departementet gi tilskudd til tiltak som (i prioritert rekkefølge):

1)      retter seg spesielt mot unge (ca. 15–30 år)

2)      retter seg spesielt mot vanlige medlemmer i tros- eller livssynssamfunn

3)      allerede er etablert eller skal bygge videre på tidligere arbeid

Det kan søkes om midler til tiltak på tvers av trossamfunn (interreligiøse tiltak) og internt i trossamfunn (intrareligiøst tiltak).

Tilskudd vil ikke bli gitt til trosopplæring, utdanning, studieopphold, skoleturer o.l.

Departementet vil tildele engangstilskudd i størrelsesorden 50.000–400.000 kroner.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 10. mai 2015

Hvem kan søke

Både tros- og livssynssamfunn, andre frivillige organisasjoner, lag og foreninger, og kommuner kan søke om tilskudd.

Flere instanser kan gå sammen om en søknad. 

Søknadens innhold

Søkere bes fylle ut følgende søknadsskjema: Mellomlagre det hos deg selv og sende det inn sammen med eventuelle vedlegg. Skjemaet må sendes som en excel-fil og ikke en pdf-fil (se adresse lenger ned på denne siden).

Søknadsskjema i excel-format (.xlsx)

Søknadsskjema i Open Document-format (.ods)

Søknaden skal inneholde

 • en kortfattet beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder 
  - bakgrunn for og formål med tiltaket 
  hvorvidt tiltaket i hovedsak er å forstå som enten et dialogtiltak, eller et tiltak forå forebygge radikalisering 
  - hva skal gjøres  
  målgruppe  
 • opplysninger om 
  hvem som er ansvarlig for søknaden og gjennomføringen av tiltaket 
  - skriftlig erklæring om eventuell deltakelse fra samarbeidspartnere 
  - finansieringen av tiltaket
 • søknadsbeløp 
 • kontonummer for utbetaling av tilskudd

Søknadsskjema og eventuelle vedlegg bes sendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Tildeling vil bli kunngjort på KUD hjemmesider, og det vil ikke bli sendt skriftlig svar til søkere som ikke mottar tilskudd.

Utbetaling av tilskudd

Tilskudd vil etter planen bli utbetalt i løpet av august 2015.

Rapport om bruk av tilskudd

Det vil bli stilt krav om en kortfattet rapport om tiltaket som viser hvordan tilskuddet er brukt. Dersom tilskuddet er 200.000 kroner eller høyere, skal det sendes inn regnskap som er revidert av statsautorisert eller registrert revisor for disponeringen av tilskuddet.