Historisk arkiv

Tilbakelevering av kulturgjenstand til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

For en tid tilbake tok en nederlandsk arkeolog et tilvirket redskap og annet gammelt gevirmateriale som han hadde funnet på et vernet kulturområde på Hardangervidda med seg hjem til Nederland.

Redskap som ble funnet på Hardangervidda
Redskap som ble funnet på Hardangervidda er nå returnert til Norge. Foto: Svein Skare, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen

Det er uvisst når gjenstanden ble fjernet fra stedet. Da norske kulturvernmyndigheter ble kjent med forholdet, anmeldte Hordaland fylkeskommune nederlenderen til Vest politidistrikt for brudd på flere bestemmelser i kulturminneloven, samt straffelovens bestemmelser om underslag.

Deretter sendte Kulturdepartementet i juni 2016 krav om tilbakelevering til nederlandske myndigheter via EUs informasjonssystem for det indre marked, IMI.

Det tilvirkede redskapet, som det knyttet seg størst faglig interesse til, ble tilbakelevert i august 2016. EU-Kommisjonen refererte på et møte i Brüssel i høst til denne saken som et vellykket eksempel på administrativ kommunikasjon mellom landene. Kulturdepartementet er fortsatt i dialog med nederlandske myndigheter vedrørende mulig tilbakelevering av det resterende materialet.

Det er første gang Norge benytter EU-direktivets bestemmelser om tilbakelevering og det er første gang IMI-systemet brukes på kulturgjenstander, som nå er en operativ modul i IMI.

IMI-systemet ble innpasset i norsk lovgivning som del av EUs tilbakeleveringsdirektiv (2014) for å lette den administrative kommunikasjonen mellom medlemslandene. Kulturdepartementet er sentral myndighet i Norge når det gjelder tilbakelevering av kulturgjenstander og står for kontakten til andre land i slike saker.

ØKOKRIM er tilknyttet IMI-systemet som kompetent myndighet og mottar direkte notifikasjoner om forvunnede kulturgjenstander fra andre medlemsland. Tilsvarende kan vi fra norsk side sende meldinger og notifikasjoner gjennom IMI-systemet dersom det er mistanke om at forvunnede kulturgjenstander kan befinne seg i et annet EØS-land. Norsk kulturråd, Riksantikvaren, tolletaten og ulike museer er også viktige samarbeidspartnere i slike saker.