Historisk arkiv

Nyheter

Utlysning: Midler til pilotprosjekt innen kulturfeltet - formidlings- og forretningsmodeller i det digitale markedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet utlyser 2 millioner kroner til et eller flere pilotprosjekter innen kulturfeltet som tester nye forretningsmodeller i det digitale markedet. Frist 1. september 2016.

Midler til pilotprosjekt innen kulturfeltet som tester nye formidlings- og forretningsmodeller

Det tildeles tilskudd på 2 mill. kroner til et eller flere pilotprosjekter innen kulturfeltet som tester nye forretnings- og formidlingsmodeller i det digitale markedet. Målsettingen med tilskuddet er å bidra til ny kunnskap og erfaring og økte inntekter innen de norske kulturelle og kreative bransjene.

Bakgrunn

Digitalisering og globalisering utfordrer etablerte strukturer og forretningsmodeller for produksjon, formidling og distribusjon av kunst og kultur. For å legge til rette for at publikum kan få gode kulturopplevelser på digitale plattformer og øke de norske kulturproduktenes og -tjenestenes inntjeningspotensial er det behov for å utvikle og teste nye forretningsmodeller. Utlysningen retter seg særlig mot bransjer som fremstiller skalerbare kulturprodukter og -tjenester, som film, litteratur, spill og musikk.

Vilkår for tildeling

  • 0,5 mill. kroner av rammen skal benyttes til undersøkelser og utredninger, f.eks. følgestudie og resultatanalyse. 
  • 1,5 mill. kroner av rammen skal benyttes til gjennomføringen av omsøkt prosjekt, dvs. aktiviteter som ikke ville blitt utført ved ordinær drift. 
  • Mottaker skal utarbeide en offentlig rapport til departementet i etterkant av gjennomføringen. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av bruken av prosjektmidlene, og en beskrivelse av pilotprosjektets resultater.

Søknad

Søknad om midler til pilotprosjekt må foreligge i Kulturdepartementet innen 1. september 2016. 
Søknad sendes postmottak@kud.dep.no og merkes med 16/3782.

Søknaden bør som et minimum inneholde følgende informasjon:  

  • En prosjektplan som beskriver prosjektets formål, varighet og fremdriftsplan. Legg gjerne også ved referanser eller uttalelser om prosjektet fra berørte parter.
  • En beskrivelse av  pilotprosjektets antatte økonomiske effekter for berørte parter.
  • En beskrivelse av hvordan tiltaket antas å påvirke publikums tilgang til og nytte av kulturproduktet. 
  • En vurdering av pilotprosjektets antatte overføringsverdi og betydning for kultursektoren.
  • Hvor stort beløp det søkes om, og hvordan midlene er tenkt benyttet.
  • Budsjett som viser den samlede finansieringen av prosjektet
  • Kontonr. for utbetaling.

Ved tildeling av midler vil det legges vekt på pilotprosjektets antatte samfunnseffekter (berørte parter og publikum), og pilotprosjektets antatte overføringsverdi for den aktuelle bransjen og kultursektoren i sin helhet.