Historisk arkiv

Nyheter

Gammelt manuskript tilbakelevert til Mali

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Et gammelt manuskript fra Mali som har vært på norske hender siden 1990-tallet ble i mai overlevert kulturmyndighetene i Mali etter norsk initiativ.

Gammelt manuskript med håndskrift
Foto: Savama DCI

Manuskriptet er avskrift av et læredikt fra 1500-tallet som ble brukt i undervisning av arabisk grammatikk. Det er generelt stor interesse knyttet til de gamle skriftene fra Timbuktu, samt til de gamle mausoleene og bibliotekene, som siden 1988 har vært på UNESCOs verdensarvliste.

De gamle Timbuktu-manuskriptene er Malis «kulturelle gull» og en del av deres unike verdensarv. Det er derfor svært viktig for Mali at de gamle Timbuktu-manuskriptene returneres.

Denne saken startet med at et gammelt manuskript ble innlevert til ambassaden i Bamako i slutten av mars 2019 av en representant for Det Norske Misjonsselskap. Kulturdepartementet tok straks initiativ til å få foretatt undersøkelser om det innleverte materialet. Det er Nasjonalbiblioteket som er departementets faginstans i spørsmål som gjelder eldre skriftmateriale, og som også er vedtaksinstitusjon for utførsel av gamle bøker og manuskripter. Ekspertvurderingen bekreftet autentisitet, opplyste om konserveringstilstand og inneholdt så langt det lot seg gjøre informasjon om opprinnelse.

Det ble underveis i prosessen kjent at en norsk misjonær fikk manuskriptet som gave under et opphold i Mali en gang på 90-tallet, da Mali var preget av konflikt og uroligheter. Misjonæren sørget selv for at det i 2017 ble returnert til Mali ved ambassaden i Bamako, med ønske om at manuskriptet burde tilbakeleveres til maliske myndigheter.
Statsminister Erna Solberg foresto tilbakeleveringen til Malis kulturminister under sitt besøk til Mali i mai 2019.

Boubou Cissé
Statsminister Erna Solberg sammen med Malis statsminister Boubou Cissé under Solbergs besøk i Bamako i Mali i mai 2019. Foto: Ambassaden i Bamako

Den aktuelle saken viser at det er behov for å styrke informasjon til utestasjonerte nordmenn om regelverket som gjelder kulturarv og innførsel/utførsel av kulturgjenstander. Etter malisk lovgivning (1985) var det ulovlig å ta manuskriptet ut av landet og med hjem til Norge. Ved utførsel fra Norge av eldre skriftmateriale skal det søkes eksporttillatelse fra norske myndigheter (jf. forskrift om utførsel og innførsel). I denne saken ble det avdekket brudd på bestemmelsene i kulturminneloven og tilhørende forskrift.

I tidsrommet 1990-2005 var Timbuktu oppført på UNESCOs liste over verdensarv i fare. I 2012 ble denne viktige verdensarven på nytt gjenstand for plyndring og ødeleggelse av ekstremistiske opprørere. Tilbakelevering av det gamle Timbuktu-manuskriptet viser hvordan Norges forpliktelser i forhold til UNESCOs kulturvernkonvensjoner noen ganger krysser hverandre. I dette tilfellet 1970-konvensjonen om ulovlig innførsel og utførsel og overdragelse av eiendomsrett, Verdensarvkonvensjonen, samt Haag-konvensjonen om vern av kulturminner i konfliktområder.

Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for oppfølgingen av regelverket for ulovlig omsetning av kulturgjenstander. I Norge er det et godt samarbeid mellom Tollvesenet og Politiet for å begrense ulovlig handel og sikre tilbakelevering av ulovlig innførte kulturgjenstander.