Historisk arkiv

Invitasjon til innspillsmøte om strategi for folkemusikk og folkedans

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet arbeider med en strategi for folkemusikk og folkedans og ønsker dialog med ulike aktører i feltet om dette arbeidet.

Kulturdepartementet inviterer i samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans til innspillsmøte 12. oktober i Trondheim.

Statssekretær Gunhild Berge Stang vil innlede og delta på møtet fra politisk ledelse. På grunn av smittevernhensyn vil møtet foregå både digitalt og fysisk. Det vil være plass til noen deltakere i møtelokalet i Trondheim, ellers oppfordres det til å delta digitalt. Det vil være mulig å holde innlegg over den digitale plattformen.

Tid: 12. oktober 2020, kl. 12:00-14:00.
Sted: Trondheim (navn på møtelokalet ettersendes til de påmeldte) og digitalt. Ved fysisk deltakelse ber vi om oppmøte i god tid for nødvendig registrering.
Påmeldingsfristen var 1. oktober 2020

Les mer om tema for innspillsmøtet

Tema for innspillsmøtet

Målet med møtet er å få innblikk i hvilke problemstillinger, utfordringer og muligheter feltet er opptatt av, og forventningene til den kommende strategien. Vi ber særlig om innspill om:

  • Hvilke temaer er viktigst at berøres i strategien?
  • Hvordan kan politikk og forvaltning best legge til rette for god måloppnåelse (jf. målene i Kulturmeldingen) innenfor folkemusikk og folkedans?

Vi viser ellers også til spørsmålene på www.regjeringen.no/folkemusikkogfolkedans.

For å få tid til så mange innspill som mulig, vil taletiden være begrenset til tre minutter per innlegg. Det er mulig å følge møtet også uten å holde innlegg, vi viser til valgmulighet om dette i påmeldingsskjemaet.

Skriftlige innspill

Alle som ønsker det kan også komme med skriftlige innspill. Skriftlige innspill sendes til postmottak@kud.dep.no. Merk e-posten med "Innspill til strategi for folkemusikk og folkedans". Vi gjør oppmerksom på at innspillene som sendes inn journalføres og regnes som offentlige dokumenter. De vil bli publisert på www.regjeringen.no. Vi leser alle innspill vi får, men har ikke anledning til å besvare enkeltinnlegg.