Historisk arkiv

Utvalg for museum og forskning har levert sin rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Rapporten konkluderer med at en styrking av museene som forskende institusjoner går gjennom satsing på rekruttering og samarbeid.

Utvalget understreker at tiltak i museene selv og forvaltningen må virke sammen med økonomiske løft for stipendiathjemler til museumsforskning, forskerskoler og frie forskningsmidler til samarbeidsprosjekter mellom museumssektor og UH-sektor. Utvalget understreker behovet for langsiktig og strategisk satsing hvor både museumssektoren, forvaltningen og de økonomiske tiltakene drar i samme retning over tid.

I forbindelse med museumsmeldingsarbeidet ble det satt ned et utvalg som fikk i oppgave å se nærmere på hvordan forskningen i museene kan styrkes og sikres et høyt nivå framover. Utvalget har vært ledet av professor i museologi Brita Brenna, og har nå levert rapporten Vilje til forskning – museumsforskning i Norge i det 21. århundre.