Historisk arkiv

Borgarting lagmannsrett bekrefter at enerettsmodellen ikke strider mot EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Borgarting lagmannsrett har i en dom av 1. juli 2021 bekreftet at enerettsmodellen i Norge ikke strider mot EØS-avtalen. Saken gjaldt spørsmålet om Norsk Tippings pengespillmonopol kan opprettholdes, eller om denne eneretten i dag strider mot EØS-avtalens artikkel 31 som sikrer retten til fri etablering innen EØS-området.

Lagmannsretten konkluderer med at enerettsmodellen er egnet til å kanalisere spillere til et mer ansvarlig spilltilbud hos Norsk Tipping og dermed bidrar til å redusere omfanget av spilleproblemer. Enerettsmodellen er også anvendt på en systematisk og konsekvent måte for å nå dette målet.

Lagmannsretten viser til at eksistensen av uregulerte aktørers pengespilltilbud over internett ikke nødvendigvis betyr at enerettsmodellen er uegnet. I dommen påpekes det at staten anvender en rekke tiltak for å motvirke at uregulerte aktører opptrer i det norske pengespillmarkedet. Etter lagmannsrettens vurdering er det ikke tvilsomt at lovgivningen og statens oppfølging av denne er egnet til å motvirke og begrense uregulerte aktørers spilltilbud i det norske spillemarkedet.

Når det gjelder Norsk Tippings spilltilbud, vurderer lagmannsretten at Norsk Tipping setter ansvarlighet fremfor attraktivitet ved utviklingen av spilltilbudet. Lagmannsretten mener det er klart at Norsk Tipping må anses ledende når det gjelder ulike skjermingstiltak for spillene som tilbys på internett. Her vises det til at tiltak som blant annet nattestengning, tapsgrenser og maksimalhastighet er innført.

Bakgrunnen for søksmålet var en søknad fra selskapet Norsk Lotteri AS fra 2018 om konsesjon til å formidle pengespill i Norge. Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har nå kommet fram til enerettsmodellen ikke strider mot EØS-avtalen. Saken kan ankes inn for Høyesterett.

Saksnummeret for dommen er 19-190207ASD-BORG/03