Historisk arkiv

Regjeringen vil utrede behovet for styrking av rettigheter til personer med funksjonsnedsettelser. Nå hentes det inn en ekstern utredning av universell utforming av IKT på arbeidsplassen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet henter inn en ekstern utredning, som skal avklare om det kan pålegges nye krav om universell utforming av IKT på arbeidsplassen. Utredningen skal også avklare hvilke konsekvenser nye krav kan få. EU har allerede vedtatt to direktiver som skal bidra til bedre tilgjengelighet. Disse direktivene må vurderes i forbindelse med utredningen.

EUs Web Accessibility Directive (EU 2016/2102)(EUR-Lex) krever at offentlige organer sørger for universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner. Direktivet stiller krav til at nye intranett og ekstranett gjøres tilgjengelig. Kravene gjelder dermed for deler av arbeidslivet.

Lovforslag om nasjonal gjennomføring av direktivet var på høring i 2019. Flere høringsinstanser etterlyste i høringen en utvidelse av kravene i arbeidslivet og henviste blant annet til forpliktelsene i FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Stortinget vedtok i dag lovendringer som gjennomfører direktivet i norsk rett. Lovendringene bygger på EUs fortolkning av CRPD.

EUs European Accessibility Act (EU 2019/882) (EUR-Lex) gjelder for visse produkter (blant annet datamaskiner og operativsystemer) og tjenester (blant annet nettsteder, mobilenhetsbaserte tjenester og automater) som omsettes eller leveres til forbrukere i EØS-området. Direktivet gjelder på alle samfunnsområder – også i arbeidslivet – og det bidrar til inkludering på arbeidsplassen uavhengig av funksjonsnedsettelser. Et høringsnotat om gjennomføring av direktivet skal sendes på høring i sommeren 2021. Også dette direktivet er EUs oppfølging av CRPD.

Tilgang på IKT-løsninger er på mange arbeidsplasser en nødvendig forutsetning for å delta i arbeidslivet. Regjeringen mener derfor at rettslig rammeverk for universell utforming av IKT må utredes først. Regjeringen har som mål å bedre inkludering i arbeidslivet – og tilgjengelighet av IKT-løsninger er et sentralt element i dette. Regjeringen vil etter dette iverksette en utredning av handlingsrommet for og konsekvensene av eventuelle ytterligere nasjonale tilgjengelighetskrav på IKT-feltet. Utredningen er nødvendig for å sikre at mulige nye, skjerpede nasjonale krav på saksfeltet samsvarer med, og sikrer, riktig gjennomføring av EU-direktivene og CRPD.