Historisk arkiv

- Ny retning for kulturpolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Regjeringen vil gi norsk kulturpolitikk en ny retning ved å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra fremfor å styre ovenfra. Det overordnede målet er høyere kvalitet og økt oppmerksomhet om innhold fra aktørene selv. Vi vil styrke maktspredning og mangfold ved å desentralisere beslutninger, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I 2014-budsjettet legger Regjeringen stor vekt på å stimulere folkebibliotekene som møteplass og debattarena, og å utløse privat finansiering ved å etablere en ny gaveforsterkningsordning. Det foreslås også å styrke kor, korps og Ungdommens kulturmønstring. Regjeringen styrker også frivilligheten gjennom økt momskompensasjon og idrettens anleggssatsing gjennom økt andel av tippemidlene. Regjeringen ønsker å styrke forskningen på kulturfeltet, og vil gjennomgå Norsk kulturråds virksomhet og flere andre store politikkområder med sikte på konsentrasjon om utvikling av kvalitet og innhold.

- I et kontrastrikt og mangfoldig samfunn må kulturpolitikken legge til rette for og fremme en stor bredde av stemmer og tilbud. Kulturtilbud med offentlig støtte må være allment tilgjengelige. Kulturpolitikken skal bidra til å gi mennesker mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv. Det er imidlertid ikke aktuelt for Regjeringen å legge føringer på institusjonenes programmering og profil. Den enkelte institusjon må selv bestemme hvordan de vil løse sine oppgaver innenfor sin egen kunstneriske profil, sier Widvey.

Budsjettforslaget for 2014 innebærer en samlet økning på Kulturdepartementets budsjett på 609 millioner kroner eller 6,3 prosent sammenlignet med 2013. Inkludert bevilgninger til Den norske kirke er økningen på 754 millioner kroner eller 6,6 prosent.