Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Kulturdepartementet nedsetter utredningsgruppe som skal gjennomgå Norsk kulturråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen vil gjennomføre en frihetsreform i kulturpolitikken. Reformen skal føre til økt maktspredning, høyere kvalitet og bredere finansiering av kulturlivet. I den forbindelse skal Norsk kulturråds arbeidsform og organisering gjennomgås av en egen utredningsgruppe.

- Vi skal se på om Kulturrådets støtteordninger kan forenkles til beste for kunstnerne og i siste instans publikum. Et av målene med gjennomgangen er at mest mulig midler skal komme kunsten selv til gode helt direkte, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Det denne gruppen skal gjøre er å beskrive organisasjonens oppgaver, vurdere om sammensetningen er hensiktsmessig, og legge fram forslag til alternative organisasjonsmodeller. De skal også vurdere om enkelte av oppgavene til organisasjonen kan løses regionalt. Vi skal ikke dele det opp i regionale fond, men vi kan se på alternative måter å løse en del av Norsk kulturråds oppgaver på, sier Widvey.

- Politisk ledelse vil følge arbeidet tett, sier kulturministeren.

Følgende personer er med i utredningsgruppen:

  • Poul Bache, områdedirektør Kulturstyrelsen i Danmark og tidligere direktør for Kunststyrelsen
  • Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon i Sør-Trøndelag fylke
  • Sigrid Røyseng, dr. polit., professor ved Handelshøyskolen BI
  • André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB (fra 01.01.2014)
  • Anne Aasheim, direktør i Norsk kulturråd

Gruppen skal ledes av Christine Hamnen, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet.

Utredningsgruppen skal

  • Beskrive Norsk kulturråds organisasjon og oppgaver i dag.
  • Vurdere om Norsk kulturråds oppgavesammensetning er hensiktsmessig.
  • Legge fram forslag om eventuell alternativ oppgavesammensetning/andre organisatoriske modeller. 

Utredningsgruppen skal ha som premiss at et Norsk kulturråd videreføres og at rådet (det kollegiale organet) skal være autonomt i de sakene det får til beslutning. Gruppen skal også vurdere om bestemmelsene i lov om Norsk kulturråd om sammensetning og oppnevning av rådet ivaretar hensynet til maktspredning og mangfold i kunstsyn på en tilfredsstillende måte.

Intern organisering av administrasjonen skal ikke være et tema for gjennomgangen.

Utredningsgruppen skal vurdere om det er funksjoner som i dag ligger i Norsk kulturråd som bedre kan løses annet sted, eventuelt på lokalt eller regionalt nivå, men likevel slik at Norsk kulturfond bevares som en samlet, nasjonal finansieringskilde og ikke deles opp i regionale fond.

Utredningsgruppens tilnærming bør ivareta et komparativt perspektiv gjennom å se på hvordan tilsvarende oppgaver organiseres i andre land, som Danmark, Sverige, Finland og Storbritannia.

Utredningsgruppen skal levere sin rapport 1. juni 2014. 

I tillegg til utredningsgruppen har departementet nedsatt en referansegruppe som skal gi råd og innspill til utredningsgruppa:

Samir M’Kadmi – kunstner og kurator

Marianne Heier – billedkunstner

Bergmund Waal Skaslien – musiker

Nils Henrik Asheim – musiker, komponist og arrangør

Inger Blix Kvammen – del av kurator- og produsentgruppen Pikene på broen i Kirkenes

Kristin Fyrand Mikkelsen – Resonans konsertserie

Henrik Langeland – forfatter, styremedlem i Litteraturhuset i Oslo

Alan Lucien Øyen – kunstnerisk leder dansekompaniet Winter Guest

Tale Næss – forfatter og dramatiker

Thorbjørn Gabrielsen – kunstner, regissør og arrangør

Suzette Paasche – administrerende direktør for Museene i Sør-Trøndelag

Karin Gjelsten – fagsjef moderne arkiv i Bergen kommune, leder Landslaget for lokal- og privatarkiv

Jørn Fevang – kantor i Bragernes kirke

Harm-Christian Tolden – kommunaldirektør for kultur, næring, kirke og idrett i Bergen

Gina Winje – kultursjef i Porsgrunn kommune

Kristin Danielsen – påtroppende biblioteksjef i Oslo

Venke Hoff – kunstsamler og eier av Kaviarfabrikken i Henningsvær