Historisk arkiv

Utbetaling til Norsk teaterråd stanses etter avdekking av manglende økonomikontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Norsk teaterråd mottar statlig tilskudd der det meste skal fordeles videre til amatørteateraktivitet. En gjennomgang gjort av KPMG på oppdrag for Kulturdepartementet viser at Norsk teaterråd ikke har tilfredsstillende økonomistyring. Dette innebærer risiko for at midlene ikke går til formålet. Departementet stanser derfor umiddelbart videre utbetaling av midler til Norsk teaterråd til ordningene Frifond teater og Tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill. Det er fortsatt ønskelig å støtte amatørteateraktivitet, og departementet vil vurdere alternative måter å gjøre dette på.

Rapporten "Gjennomgang av Norsk teaterråd" (.pdf)

Norsk teaterråd mottar hvert år drøyt 30 millioner kroner fra staten. Av disse går 16 millioner kroner til drift. 2,9 millioner av disse er holdt tilbake. Frifond teater har for 2014 en bevilgning på 13,4 millioner kroner. Av disse er 10,8 millioner kroner holdt tilbake. 3,2 millioner er bevilget til historiske spel. Disse pengene er også holdt igjen.

- Gjennomgangen av Norsk teaterråds økonomi viser at Norsk teaterråd ikke har kontroll med den økonomiske situasjonen. Det har blant annet brukt Frifond-midler til å forskuttere midler til historiske spel. Midlene er dermed ikke brukt i tråd med formålet, og styret har ikke utøvd sitt ansvar på en tilfredsstillende måte, sier kulturminister Thorhild Widvey.  

Rapporten viser at det ikke er snakk om mislighold av midler. Rapporten tyder på at Norsk teaterråd håndterer saksbehandling av søknader på en tilfredsstillende måte og har kontroll med den praktiske viderefordelingen av midler. Denne kontrollen er allikevel svært sårbar på grunn av manuelle og fragmenterte systemer. Konsekvensen av dette er at departementet ikke med sikkerhet kan vite om midlene blir fordelt på en forsvarlig måte i tråd med Stortingets bevilgning.

- Frivillighet er et satsingsområde for regjeringen, og vi må være sikre på at midlene blir fordelt på en forsvarlig måte i tråd med Stortingets bevilgning. Vi stanser utbetaling av midler til Teaterrådet, men det er fortsatt ønskelig å gi statsstøtte til amatørteater, og departementet vil i løpet av høsten vurdere alternative måter å støtte amatørteater på. Av hensyn til tredjepart vil departementet sørge for at de som allerede har fått tilsagn om støtte vil få midler utbetalt, sier kulturministeren.