Historisk arkiv

Utredning om Norsk kulturråd overlevert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Utredningsgruppen som ble nedsatt i desember 2013 for å gjennomgå Norsk kulturråds organisasjon og oppgavesammensetning, leverte i dag sin rapport og sine anbefalinger til kulturminister Thorhild Widvey.

Utredningsleder Christine Hamnen overrekker rapporten til kulturminister Thorhild Widvey 2. juni 2014
Utredningsleder Christine Hamnen overrekker rapporten til kulturminister Thorhild Widvey 2. juni 2014 (Foto: KUD/Karen Moe Møllerop)

Utredningsgruppen som ble nedsatt i desember 2013 for å gjennomgå Norsk kulturråds organisasjon og oppgavesammensetning, leverte i dag sin rapport og sine anbefalinger til kulturminister Thorhild Widvey.

- Jeg takker for rapporten og setter stor pris på den grundige gjennomgangen utredningsgruppen har foretatt. Her er det mange interessante vurderinger og anbefalinger. Denne gjennomgangen er et ledd i vår frihetsreform for kultursektoren, hvor regjeringen er opptatt av maktspredning, å fremme innsatsen for bedre kvalitet samtidig som vi sikrer best mulig bruk av fellesskapets midler. Det er også viktig for oss å forenkle søknadsordningene og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren. Da trenger vi et sterkt, handlekraftig og uavhengig kulturråd, sier kulturminister Thorhild Widvey

- Rapporten vil bli sendt på bred høring allerede i dag, så alle som ønsker det skal få anledning til å uttale seg, sier Widvey.

 

Forsiden til rapporten

(KUD)

Hovedtrekkene i utredningsgruppens anbefalinger er:

Rådet (det kollegiale organet)
Anbefales videreutviklet og forsterket som overordnet strategiorgan. Rådets hovedoppgave bør være å sikre en god og hensiktsmessig fordeling av midlene i Norsk kulturfond, samt å tilrettelegge for en helhetlig forvaltning i fagutvalgene og for utvikling i kulturfeltet. Det foreslås endringer både når det gjelder prosessen for oppnevning av rådet og for sammensetningen av medlemmene i rådet. Fagutvalgenes rolle styrkes, blant annet ved at de får vedtaksmyndighet i alle tilskuddssaker.

Tilskuddssystemet
Utredningsgruppen anbefaler også å gjøre endringer med sikte på å forenkle og å skape transparens i tilskuddssystemet som forvaltes av rådet, deriblant en omstrukturering av noen av tilskuddspostene. Mange av tiltakene på post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd foreslås flyttet inn i Norsk kulturfond, mens de øvrige foreslås flyttet til budsjettposter som forvaltes av Kulturdepartementet.

Forvaltningen av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere
Videre anbefaler utredningsgruppen endringer i forvaltningen av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Gruppen mener det er behov for at prosjektstøtte og kunstnerstøtte i større grad ses i sammenheng. De mener videre at det er rom for betydelige forenklinger i komitéstrukturen. I sammenheng med dette, og i tråd med prinsippet om armlengdes avstand, mener utredningsgruppen at de statlige stipendordningene bør forvaltes av stipendkomiteer som er uavhengige både av politiske myndigheter og av interesseorganisasjoner. Utredningsgruppen foreslår derfor at ordningen med statlige stipend- og garantiinntekter i framtiden forvaltes av stipendkomiteer oppnevnt av rådet.

Fagadministrasjonens oppgavesammensetning
Utredningsgruppen anbefaler også endringer i fagadministrasjonens oppgavesammensetning. Blant annet foreslås oppgaver på arkivfeltet overført til Riksarkivaren. Det fremmes også forslag om at Kulturrådets rolle i forvaltningen av utviklingsmidler på kulturvernfeltet endres.

Skillet mellom ulike oppgavetyper i Kulturrådets fagadministrasjon
Utredningsgruppen mener det er behov for å tydeliggjøre skillet mellom ulike oppgavetyper i Kulturrådets fagadministrasjon, det vil si de typiske sekretariatsfuksjonene og de mer direktoratspregede oppgavene.  Mens et mindretall i utredningsgruppen finner at dette krever en deling av fagadministrasjonen, har gruppens flertall kommet til at dagens organisering kan videreføres. Flertallet anbefaler likevel en navneendring, slik at det kollegiale organet og fagadministrasjonen får hvert sitt navn.