Historisk arkiv

Forenkling for frivillige organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen vil forenkle statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Departementene skal nå gå gjennom sine tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner for å forenkle dem.

- Frivillighetspolitikken bygger på tillit til organisasjonene. Forenkling av tilskuddsordningene vil bedre vilkåerne for de frivillige organisasjonene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Regjeringen vil fjerne tidstyver for å skape et enklere møte med det offentlige. Det skal også frivillig sektor merke. Færre tidstyver betyr at frivillige kan bruke tid og krefter på det de brenner for – ikke forholde seg til komplekse regler eller fylle ut skjemaer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forenklingstiltaket er knyttet til et av regjeringens åtte hovedsatsingsområder: "En enklere hverdag for folk flest". Vilkåerne for frivillige organisasjoner skal styrkes. Reglene skal bli enklere og byråkratiet mindre. Omtrent 80 prosent av befolkningen er medlem i minst én frivillig organisasjon.

Departementene skal melde inn forenklingstiltak til Kulturdepartementet innen 1. mai og gjennomføre minst to forenklingstiltak i 2014. Resultatene skal synligjøres på en nettside.

Eksempler på forenklingstiltak:

  • færre og mer konkrete mål og rapporteringkrav
  • samordne krav og begreper (inkludert medlem og lokallag
  • gjenbruk av informasjon  
  • vurdere å benytte driftstilskudd fremfor prosjekttilskudd
  • mindre bruk av revisjon/høyere revisjonsgrenser
  • vurdere søknads- og rapporteringsfrister
  • klart språk i regelverk og kunngjøring
  • slå sammen eventuelle overlappende tilskuddsordninger

Kulturdepartementet koordinerer den statlige frivillighetspolitikken og har utarbeidet en veileder for forenkling av tilskuddsordninger for barne- og ungdsomsorganisasjoner. Veilederen gir også generelle råd og kan benyttes for å forenkle ordninger rettet mot alle frivillige organisasjoner.