Historisk arkiv

Åse Wetås blir ny direktør i Språkrådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Åse Wetås er i dag tilsatt i stillingen som direktør i Språkrådet. Wetås vil etterfølge Roy Kristiansen som har fungert i stillingen siden januar i påvente av ny direktør.

Åse Wetås (f. 1972) er dr. Art i nordisk språkvitenskap og har siden 2008 vært prosjektdirektør for Norsk Ordbok 2014.

- Wetås har tung faglig kompetanse og erfaring som er svært relevant for Språkrådet. Med hennes faglige bakgrunn og personlige egenskaper er hun godt rustet for de oppgavene og utfordringene Språkrådet står overfor, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Det er dessuten svært gledelig for meg å ønske velkommen en ung kvinne til å lede Språkrådet, sier Thorhild Widvey.

 

Språkrådet er statens fagorgan i språkpørsmål. Formålet med virksomheten er å styrke norsk språk på alle samfunnsområder og å ivareta det språklige mangfoldet og språkbrukernes interesser. Oppdraget innebærer å ivareta tradisjonelle forvaltnings- og rådgivningsoppgaver knyttet til språk og språkrøkt. Språkrådet skal arbeide for offentlig klarspråk, utvikle norsk fagterminologi og føre tilsyn etter målloven. Språkrådet har videre ansvar for å styrke og synliggjøre andre språk enn norsk, herunder norsk tegnspråk, kvensk, romani og romanes. Staben som direktøren skal lede består av rundt 30 ansatte i Oslo, og seks ansatte tilknyttet en desentralisert navnekonsulenttjeneste etter lov om stedsnavn. I tillegg har direktøren ansvar for tre tematisk definerte fagråd oppnevnt av styret. Fagrådene har et særlig ansvar for å bidra til at Språkrådet har bred samfunnskontakt i arbeidet sitt.