Historisk arkiv

Etablering av Talent Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringens satsing på unge kunst- og kulturtalenter ble etablert i dag, onsdag 21. januar, ved at det ble avholdt stiftelsesmøte og generalforsamling for Talent Norge AS. – Skal man lykkes krever det mye og tilpasset øving. Dette er vår oppmuntring til dem som vil satse på sitt spirende talent, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Pressekonferanse i forbindelse med etablering av Talent Norge 21. januar 2015.
Fra venstre: Bjørn O. Øiulfstad, John G. Bernander, Cecilie Broch Knudsen, Bentein Baardson, Siren Sundland, Ingrid Røynesdal, Thorhild Widvey, Erling Valvik, og Andre Støylen. Foto: Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

Talent Norge AS er regjeringens initiativ til et offentlig-privat samarbeid, med 30 millioner kroner i 2015 fra staten. – Vi har fått henvendelser fra flere aktører som gjerne ville hatt ekstra krefter med for å løfte sine lovende utøvere. Talent Norge er vårt svar til dem, sier Widvey.

Kulturminister Thorhild Widvey presenterer Talent Norge.
Foto: Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

Målgruppen for Talent Norge er talenter med anlegg for en langsiktig kunst- eller kulturkarriere på høyt internasjonalt nivå, både forut for og i kjølvannet av høyere kunstfaglig utdanning. Målet er å gi et samlet bidrag for å få mer kvalitet i alle sjangre; scenekunst, musikk, visuell kunst, arkitektur, m.m. Dermed vil unge talenter i Norge være bedre rustet i den internasjonale konkurransen om å bli blant de beste i verden innen sin kunstgren.

Styret i Talent Norge oppnevnes på stiftelsesmøtet 21. januar av eierne (staten ved Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen og Cultiva) og består av: John G. Bernander - styreleder, Cecilie Broch Knudsen, Bentein Baardson, Trond Mohn, Brit K. S. Rugland, Ingrid Røynesdal og Bjørn O. Øiulfstad. Vara: Morten Jakhelln og Siren Sundland.

-Vi har fått på plass et svært kompetent styre som raskt går i gang med det konkrete arbeidet. Nå er det opp til styret å utforme et godt apparat for å velge prosjekter og sikre bruk av ressursene på kvalitetsmessig god måte, sier Widvey.

Styreleder John G. Bernander ser fram til å gå løs på oppgavene: - Dette er et spennende og nyskapende prosjekt. Styrets hovedoppdrag blir å jobbe med å få privat kapital inn i satsingen og å samarbeide med kulturinstitusjonene for å bidra til at de får fram de aller beste talentene, sier Bernander.

En av de første oppgavene til styret i Talent Norge AS vil være å få i stand forpliktende privat medfinansiering. Styret skal kunne samarbeide med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstfaglige høyskoler, etablerte kunstnere og organisasjoner, samt private givere.

Vedtekter Talent Norge AS

§ 1. Navn

Selskapets navn er Talent Norge AS.

§ 2. Adresse

Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo.

§ 3. Formål

Selskapets formål er utvikling av de fremste kunstneriske talentene i Norge i et samarbeid mellom staten og private aktører, og slik bidra til et kulturliv på høyt internasjonalt nivå og flere kunstnere i verdensklasse.

§ 4. Virksomhet

Selskapets virksomhet er finansiering av talentutvikling samt andre aktiviteter som kan bidra til kunnskapsdannelse, erfaringsoverføring og inspirasjon i arbeidet med å nå selskapets formål.

§ 5. Aksjekapital

Aksjekapitalen er på stiftelsestidspunktet kr 30 000, fordelt på 3 aksjer, hver pålydende kr. 10 000.

Selskapets aksjer er ikke fritt omsettelige. Nye eiere skal godkjennes av samtlige eksisterende eiere, enten det gjelder overtakelse av tidligere eiers aksjepost eller ved aksjeutvidelse.

§ 6. Ideelt selskap

Talent Norge AS er et ideelt selskap. Eierne kan ikke ta utbytte og overskudd skal reinvesteres i tiltak som faller inn under selskapets formål.

§ 7. Styre

Selskapet ledes av et styre på inntil syv medlemmer med to varamedlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder.

§ 8.Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité på minst tre medlemmer som velges for to år av gangen av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen innstille på valg av styremedlemmer og styreleder. Valgkomiteen kan dessuten foreslå styrehonorarer og nye medlemmer til valgkomiteen. 

§ 9. Oppløsning

Ved oppløsning av selskapet skal eventuell formue overføres til ideell virksomhet som arbeider i samsvar med selskapets formål.