Historisk arkiv

Forslag om å oppheve medieeierskapsloven sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet sender i dag på høring et forslag om å oppheve medieeierskapsloven. Forslaget innebærer at medieeierskap i fremtiden bare skal reguleres etter konkurranseloven, og at bare Konkurransetilsynet fører tilsyn med oppkjøp og sammenslåinger på medieområdet.

Se høringssaken her

Forslaget innebærer at aktørene får ett regelverk og ett tilsyn å forholde seg til ved fusjoner og oppkjøp, i stedet for to av hver som i dag. Dette vil være en viktig forenkling, både for medienæringen og for staten.

- Regjeringen mener at mediepolitiske hensyn vil bli godt ivaretatt gjennom konkurranseloven, uten egne særregler om medieeierskap, sier kulturminister Torhild Widvey.

Høringsnotatet beskriver nærmere hvordan hensynet til mediemangfold vil ivaretas gjennom konkurranseloven. Endringene foreslått av Nærings- og fiskeridepartementet tidligere i år vil gjøre loven enda mer velegnet enn den er i dag. 

  • Når konkurransemyndighetene vurderer oppkjøp eller fusjon, vil de allerede i dag se på konsekvensene for både pris og produktkvalitet. Hensynet til mediemangfoldet er en viktig del av denne kvalitetsvurderingen.
  • Den foreslåtte endringen av konkurranseloven innebærer at man går over til en såkalt konsumentvelferdsstandard. Det gjør at tap av mediemangfold kan vektlegges direkte som skadevirkning når man behandler saker om oppkjøp og fusjoner på mediemarkedet. Tap av mangfold gir svekket kvalitet for kundene. Dette kan gi grunnlag for å stoppe en sammenslåing. 
  • Det har vært ansett som et viktig prinsipp å opprettholde et minimum av tre uavhengige aktører av betydning i de ulike mediemarkedene. Dette såkalte ”treaktørprinsippet” vil i praksis bli videreført. Færre aktører i et relevant marked er normalt ikke i kundenes interesser, og vil kunne gi grunnlag for å gripe inn etter konkurranseloven.

Medieeierskapsloven er basert på forhåndsdefinerte markeder og eierskapsgrenser. Denne modellen er utdatert og dårlig egnet til å regulere et mediemarked som er i stadig endring. Konkurransetilsynet vil i stedet se på hvilke aktører som faktisk er konkurrenter, og hvordan markedet faktisk er bygget opp. Dette er en mye mer fleksibel og framtidsrettet regulering.

Medietilsynets rolle og oppgaver når det gjelder åpenhet og innsyn i eierforhold på mediesektoren foreslås videreført. Dette er en viktig mediepolitisk oppgave som det ikke er naturlig å legge til Konkurransetilsynet.