Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nytt råd for kulturnæringene skal øke verdiskapingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet erstatter det gamle bransjerådet med et nytt råd for kulturnæringene. Målet er økt omsetning og eksport og større inntekter i norske kreative næringer.

Det nye rådet skal oppnevnes etter innspill fra aktørene selv. Utenlandske representanter kan oppnevnes, og nordisk deltakelse er særlig interessant.

Kulturminister Thorhild Widvey sier:

– Digitale plattformer har utløst et enormt potensial i det internasjonale markedet. Disse mulighetene må kulturnæringene gripe. Det nye rådet skal gi konkrete innspill til hvordan flere kan få det til. Målet er et sterkere grunnlag for å skape mer kultur og at flere kan leve av kunstnerisk inntekt.

– Vi er i verdenstoppen på digitalt kulturforbruk. Men vi importerer nesten åtte ganger mer kunst og kultur enn vi eksporterer. I Danmark og Sverige er det nesten balanse. Målet er samme eller bedre balanse i Norge.

– For å få til dette, trenger vi spissere kompetanse fra folk med internasjonal suksess og fra folk som har investert i kultur og generert nye verdier. Lederen av det gamle rådet er positiv til endringene.

Næringsminister Monica Mæland sier:

– Regjeringen skal bidra til gode rammevilkår. Men løsningene må komme fra næringen selv. Derfor oppnevner vi det nye rådet. Og vi er ute etter spydspissene som jobber i både de nasjonale og internasjonale markedene.

– Vi må utvikle flere næringer med vekstkraft når veksten i oljesektoren gradvis avtar. I EU har kreative og kulturelle næringer økt sysselsettingen gjennom den økonomiske krisen. Trenden ellers er nedgang. De kulturelle og kreative næringene har stort potensial og kan styrke Norges konkurransekraft.

Rådet skal ha to årlige møter. Planen er at statsrådene kan møte representanter fra næringen i ett av disse møtene. 

Bransjene inviteres til å komme med innspill til rådsmedlemmer, forslag til dagsorden samt temaer og problemstillinger. Målet er å lansere rådets medlemmer i slutten av mai.

Innspill kan sendes til: postmottak@kud.dep.no.