Historisk arkiv

Hovedfordeling av spillemidlene til idrettsformål i 2015:

Over 1 milliard kroner til bygging av idrettsanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har besluttet å fordele 2 263 millioner kroner til idrettsformål i 2015. Beløpet er 403 millioner kroner høyere enn i 2014. Årets fordeling av spillemidler innebærer en betydelig styrking av rammebetingelsene for lokalidretten i Norge.

- For første gang i historien blir det fordelt over 1 milliard kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Vi ser en betydelig økning i anleggsinvesteringene. Det er derfor avgjørende å styrke tilskuddet av spillemidler til anlegg, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Samtidig øker vi tilskuddet til lokale lag og foreninger med 85 millioner kroner til totalt 294 millioner kroner. Det utgjør en økning på hele 40 prosent fra 2014. Tilskuddet skal styrke grunnlaget for frivillig, medlemsbasert idrettsaktivitet for barn og ungdom og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede, sier statsråd Widvey.

Grunnlaget for økningen i spillemidler til idrettsformål er endringen av tippenøkkelen. Idrettsformål mottar i år 64 prosent av spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS.

Hovedfordelingen 2015 (.pdf)

I årets fordeling av spillemidler til idrettsformål har regjeringen prioritert følgende statsingsområder:

 

Over en milliard i tilskudd til idrettsanlegg i kommunene

Det fordeles 1 059 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Dette er første gang det blir satt av over en milliard til dette formålet. Tilskuddet er 198 millioner kroner høyere enn i 2014.

Økningen på nærmere 200 millioner kroner innebærer at mange flere anlegg vil få tilskudd i år enn tidligere. Beløpet tilsvarer eksempelvis full tildeling til 20 nye idrettshaller, eller 80 nye kunstgressbaner.

Årets fordeling til idrettsanlegg i kommunene gir den høyeste tildeling noen sinne på landsbasis og den høyeste tildeling av spillemidler noen sinne til 18 av 19 fylker [1].

40 prosent økning i tilskudd til lokale lag og foreninger

Lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom mottar 13 prosent av spillemidlene til idrettsformål, mot tidligere 11,25 prosent. Dette gir et samlet tilskudd på 294 millioner kroner i 2015, en økning på 85 millioner kroner fra 2014. Det er idrettsrådene som er ansvarlige for fordelingen av midler i sine respektive kommuner.

- Målet i opptrappingsplanen var å øke ordningen til 12,5 prosent av spillemidlene til idrettsformål, vi har nå fått andelen opp til 13 prosent. Økningen gjør det også enklere å finne gode ubyråkratiske løsninger lokalt som senker terskelen slik at flere barn og unge i familier med økonomiske utfordringer kan delta, sier kulturminister Widvey.

Mer til inkludering og friluftstiltak for barn og unge

Å senke terskelen for at barn og unge kan delta i idrett og fysisk aktivitet er en av hovedprioriteringene i årets fordeling av spillemidler. I tillegg til styrkingen av de lokale aktivitetsmidlene åpner regjeringen for 4 nye byer i tilskuddsordningen for inkludering i idrettslag som styrkes med 2 millioner kroner. Tilskuddet til lavterskelaktiviteter gjennom friluftstiltak for barn og unge økes med 25 prosent til 20 millioner kroner.

Tilskudd til utstyr

Det er fordelt 17 millioner kroner til utstyr, en økning på 2 millioner kroner fra 2014. Av dette beløpet er 3 millioner kroner øremerket utstyr for personer med nedsatt funksjonsevne. Idrettslagene kan søke støtte til utstyr som er oppført på en liste for hver enkelt idrett.

- Utstyrsordningen er meget populær blant idrettslagene og bidrar til at de kan gi et godt aktivitetstilbud til barn og ungdom, sier statsråd Widvey.

Tilskudd til antidopingarbeid

Antidopingarbeid er et prioritert område. Antidoping Norge har allerede mottatt et tilskudd på 28 millioner kroner for 2015, en økning på 2 millioner kroner fra 2014. I tillegg fordeles det 6,5 millioner kroner til Norges laboratorium for dopinganalyse, en økning på 300 000 kroner fra 2014.

Tilskudd til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ble i desember 2014 tildelt 636 millioner fra spillemidlene til idrettsformål. Tilskuddet er 43 millioner kroner høyere enn i 2014.

Fylkesvis fordeling av hovedfordelingens post 1.1 – idrettsanlegg i kommunene

Fordelingen beløper seg som følger: 

Østfold

47 189 000

Akershus

101 208 000

Oslo

35 210 000

Hedmark

39 802 000

Oppland

49 856 000

Buskerud

65 367 000

Vestfold

56 089 000

Telemark

37 648 000

Aust-Agder

37 001 000

Vest-Agder

51 476 000

Rogaland

93 234 000

Hordaland

97 052 000

Sogn og Fjordane

37 130 000

Møre og Romsdal

63 998 000

Sør-Trøndelag

74 733 000

Nord-Trøndelag

47 132 000

Nordland

61 227 000

Troms

40 455 000

Finnmark

23 170 000

 

1 058 977 000

[1] Oslo er unntaket grunnet lave søknadstall. Telemark, Troms og Finnmark fikk en høyere total tildeling i 2009 grunnet sysselsettingsmidler over statsbudsjettet, altså ikke spillemidler.