Historisk arkiv

Historisk arkiv

Rambøll har overlevert utredning om e-bøker og utlån i folkebibliotek

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Utredningen gir et godt kunnskapsgrunnlag for departementet i arbeidet med ny nasjonal bibliotekstrategi, som skal legges frem i sommer. Forskjellige problemstillinger reiser seg i det et kommersielt marked skal etablere seg, parallelt med at folkebibliotekene skal utvikle gode modeller for utlån av e-bøker, sier kulturminister Thorhild Widvey

-  Jeg mener det vil være mulig å finne frem til modeller som ivaretar både det kommersielle markedet og folkebibliotekene. Denne utredningen kan bidra til det, sier kulturministeren. 

Kulturdepartementet ga i januar i år Rambøll i oppdrag å utrede e-bøker og folkebibliotek. Rambøll leverte 1. juni utredningen, som blant annet ser nærmere på:

  • Innkjøps- og utlånsmodeller for e-bøker mellom bibliotekene og den kommersielle delen av bokbransjen i ulike land, inkludert Norge
  • Tilgangen til og bruk av e-bøker i folkebibliotekene
  • Hvilke utlånssystemer for e-bøker som er i bruk i folkebibliotekene
  • Forholdet mellom bibliotekenes utlån av e-bøker og det kommersielle salget av e-bøker

Utredningen viser at det i stor grad er etablert fungerende løsninger for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek, under de prøveordningene som har vært gjennomført.

Utredningen viser at det har vært en sterk økning både i bibliotekenes kjøp og utlån av e-bøker i perioden høsten 2013 til 2014. Utlånsomfanget er fortsatt lite, og e-bøkene utgjør 1-2 prosent av det totale utlånet. E-bøkene som lånes gjenspeiler i stor grad tilbudet som gis, og det lånes for det meste skjønnlitteratur for voksne.

Utredningen har også interessant statistikk med hensyn til hvem som låner og kjøper e-bøker. Statistikken viser at e-bøker hyppigst blir utlånt til låntakere i eldre aldersgrupper. Det er en stor overvekt av kvinner blant e-boklånerne (71 prosent). Dette står i noen grad i motsetning til undersøkelser om kjøpere av e-bøker, hvor det ser ut til å være en overvekt av menn, og yngre aldersgrupper. Det er ikke bare «bestselgerne» blant e-bøker som lånes ut, og målgruppene «e-boklånere» og «e-bokkjøpere» virker bare delvis overlappende.