Historisk arkiv

Kunngjøring – formidlingspliktig kommersiell allmennkringkasting i fjernsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Avtalen vil gjelde for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2019.

1. Innledning

Kulturdepartementet bekjentgjør med dette muligheten til å søke om å få status som formidlingspliktig allmennkringkaster i fjernsyn. Departementet vil inngå avtale med den aktuelle allmennkringkasteren.

Avtalen vil gjelde for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2019.

Departementet redegjør nedenfor nærmere for hvilke opplysninger søknader må inneholde, prosedyre for tildelingen, samt hvilke krav departementet vil stille til en formidlingspliktig allmennkringkaster.

2. Bakgrunn

Etter en kunngjøring i 2009 ble det 3. desember 2010 inngått en avtale mellom staten ved Kulturdepartementet og TV 2 AS om status som formidlingspliktig allmennkringkaster. Avtalen ble forlenget med ett år i februar 2015, og gjelder frem til 31. desember 2016.

I Meld. St. 38 (2014-2015) Open og opplyst tok Kulturdepartementet til orde for å søke å opprettholde kommersiell allmennkringkasting i Norge. Departementet viste bl.a. til at det vil være et tap for mediemangfoldet dersom NRK skulle bli alene om å tilby allmennkringkastingsinnhold, og at kommersiell allmennkringkasting har bidratt til å bygge opp et robust kringkastingsmiljø utenfor Oslo. Departementet varslet derfor at det ville bli kunngjort en ny avtale om status som formidlingspliktig allmennkringkaster som alle interesserte aktører kan søke på. Departementet konkluderte med at krav om egenproduserte nyheter og lokalisering i Bergen vil videreføres i en ny avtale. Stortinget sluttet seg til dette, jf. Innst. 178 S (2015-2016), hvor det heter: "Komiteen […] ber regjeringen om å utlyse en midlertidig avtale. Avtalen skal inneholde krav om hovedkontor i Bergen og daglige nyhetssendinger." 

Formidlingsplikt er lovfestet i kringkastingsloven[1] § 4-3. Lovbestemmelsen gir hjemmel for å pålegge formidlingsplikt via enhver plattform. Det er gitt nærmere vilkår for formidlingsplikten i kringkastingsforskriften[2] § 4-2. I henhold til denne bestemmelsen er formidlingsplikten begrenset til kabelnett, og omfatter NRKs fjernsynssendinger, Frikanalen og fjernsynssendingene til den kringkaster som myndighetene har utpekt til å ivareta særskilte allmenne hensyn.  Retten til å pålegge distributører formidlingsplikt er også regulert av det såkalte USO-direktivet[3] artikkel 31.1. Det sentrale i denne bestemmelsen er at en formidlingspliktig kanal må ha forpliktet seg til å ivareta en konkret allmenn interesse, samt at formidlingsplikten ikke må være uforholdsmessig tyngende for distributøren. Den kringkaster som evt. får status som formidlingspliktig allmennkringkaster vil være sikret distribusjon i kabelnett i Norge. Slik formidling skal i henhold til kringkastingsforskriften § 4-2 første ledd skje på markedsmessige vilkår.

3. Søknadsberettigede

Ethvert norsk eller utenlandsk foretak, selskap under dannelse m.v., kan søke om å få status som formidlingspliktig kringkaster forutsatt at foretaket etableres slik at tjenestetilbyderen vil høre inn under norsk jurisdiksjon iht. kringkastingsforskriften §1-1, jf. kringkastingsloven § 1-2.

4. Utforming av søknaden

a) Opplysninger om søkeren

Søkerens navn og adresse, og navn og adresse på kontaktperson overfor departementet må framgå av søknaden. Søkerens hovedsete, eierstruktur, navn på eiere og hvor foretaket er registrert skal framgå av søknaden. Opplysninger om foretakets kapital, vedtekter og eventuelle aksjonæravtaler skal vedlegges søknaden.

b) Kringkastingskompetanse

Søkeren og/eller eventuelle samarbeidspartnere må dokumentere betydelig kompetanse innen fjernsynsvirksomhet og programskapning, eventuelt hvordan slik kompetanse planlegges bygget opp.

c) Opplysninger om hvordan allmennkringkastingsforpliktelsene skal oppfylles

Søkeren må detaljert redegjøre for hvordan man planlegger å oppfylle de allmennkringkasterforpliktelser som er omtalt under pkt. 5 nedenfor, herunder hyppighet og omfang av programmer. Status som formidlingspliktig kanal vil være knyttet til én navngitt kanal. Ovennevnte krav til programprofil må derfor være oppfylt for denne kanalen. Følgelig vil tilbudet i andre kanaler som søker evt. tilbyr ikke være av betydning i denne sammenheng.

d) Finansiering av virksomheten

Søkeren må spesifisere beregnede kostnader forbundet med å oppfylle de skisserte vilkårene i denne utlysingen og kostnader forbundet med å oppfylle egne planer for driften. Det må framlegges garantier for de finansielle forpliktelser søkeren vil påta seg for å finansiere kringkastingsvirksomheten. Søknaden må inneholde en spesifisert plan for finansiering av etablering og drift av kringkastingsvirksomheten i hele avtaleperioden, og beskrive alle relevante forhold ved denne finansieringen.

e) Øvrige opplysninger fra søkeren, søknadens status

Departementet kan kreve tilleggsopplysninger fra søkeren. Søknaden er bindende for søkeren i den forstand at søker må akseptere at samtlige forhold vedrørende programplaner, utbygging, betaling av avgifter m.v. som omtales i søknaden kan bli fastsatt som avtalevilkår.

Etter offentleglova er søknaden offentlig, med unntak for de deler som anses som forretningshemmeligheter, jf. offentlegova § 13 og forvaltningsloven § 13. Søkeren må angi hvilke deler av søknaden som eventuelt anses som forretningshemmeligheter. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at departementet vil foreta en selvstendig vurdering av om slike opplysninger er å anse som forretningshemmeligheter.

f) Innlevering av søknad, søknadsfrist og søknadsbehandling

Søknad med vedlegg sendes på e-post til: postmottak@kud.dep.no, eller sendes eller leveres i minst tre eksemplarer til:


Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse: Akersgt. 59

innen 04.08.2016  kl. 16.00.

 

5. Søknadskriterier 

 

a) Programprofil

Kanalens programprofil skal i det minste bestå av følgende:

  • Egne nyhetsproduksjoner med base i den sentrale nyhetsredaksjonen
  • Daglige nyhetssendinger

b) Lokalisering

Kanalens hovedkontor og den sentrale nyhetsredaksjon skal ligge i Bergen.

6. Søknadsbehandling og andre vilkår

Departementet vil tilby status som formidlingspliktig allmennkringkaster og inngå avtale med  den søker som i størst grad tilfredsstiller søknadskriteriene i pkt. 5 over.

Avtalen vil kunne sies opp med tre måneders varsel.   

Formidlingspliktinstituttet hviler på en forutsetning om forholdsmessighet. Departementet vil ikke inngå avtale med noen, dersom en finner at ingen søkere i tilstrekkelig grad har forpliktet seg til å oppfylle søknadskriteriene på en tilfredsstillende måte. 

Departementet har ikke plikt til å realitetsbehandle søknader som ikke oppfyller de krav som er stilt til utforming, innhold mv. Kulturdepartementet tar sikte på å inngå eventuell avtale med en kommersiell allmennkringkaster i løpet av 2016.

Søkere som evt. ikke kommer i betraktning vil få skriftlig begrunnelse for dette.



[1] Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

[2] Forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

[3] Directive 2002/22/EC, Universal Services Directive.