Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Gaveforsterkningstilskudd til fire kulturinstitusjoner i Hedmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I disse dager mottar fire kulturinstitusjoner i Hedmark til sammen 346 626 kroner i gaveforsterkning: Aukrustsenteret, Anno museum, Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim og Kirsten Flagstad Festival.

Tilskuddene baserer seg på pengegaver på til sammen 1,3 millioner kroner.

- Anno museum har fått gaveforsterkningsmidler flere ganger, og er et eksempel på en kulturinstitusjon som arbeider godt mot private givere. Gaveforsterkingsordningen har som et av sine formål å bidra til at slikt godt systematisk arbeid blir belønnet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Samtidig er det gledelig å se at de tre andre mottakerne i Hedmark, Aukrustsenteret, Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim og Kirsten Flagstad Festival, er nye brukere av ordningen. Det viser at ordningen motiverer til arbeid for å skaffe flere private givere, noe som kommer både institusjonene, og brukerne av disse til gode, sier kulturministeren.

Gaveforsterkingene er gitt på grunnlag av gaver som ble gitt i 2016. Søknader som kom inn etter at rammen for 2016 var brukt opp, ble overført til 2017 og det er disse som nå får tildelt tilskudd.

Anno museum

Anno museum (tidl. Hedmark fylkesmuseum) er et stort, konsolidert museum i Hedmark. Domkirkeodden og Skogmuseet er to av mange avdelinger. 

Museet mottar 125 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 500 000 kroner fra Sparebanken Hedmark. Gaven benyttes til tre tiltak i forbindelse med museets bidrag til filmen "Kongens nei".

Kontaktperson Anno museum: Adm. direktør Harald Jacobsen, tlf. 932 61 342.

Aukrustsenteret

Aukrustsenteret i Alvdal forvalter en stor samling av Kjell Aukrusts kunstneriske arbeider, og driver med ulike kulturarrangementer. Senteret mottar 50 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 200 000 kroner fra Kari og Kjell Aukrust Stiftelse og Aukrustsenterets venner.

Gavene benyttes til renovering og utbedring av kjøkken ved Aukrustsenteret, samt til utstillingene "Ludvigs hage" og Je og'n Solan".

Kontaktperson Aukrustsenteret: Daglig leder Audun Jøstensen Lutnæs, tlf. 970 32 051.

Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim

Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus eier Ingeborg Refling Hagens barndomshjem og kunstnerbolig på Tangen i Stange kommune og istandsetter og driver stedet som et kultursenter.

Foreningen mottar 71 626 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 286 502 kroner fra Sparebanken Hedmark, Kompat Consult AS, Storm Group AS og en rekke privatpersoner. Gavene skal benyttes til restaurering av bygningene på Fredheim.

Kontaktperson: Foreningens leder er Ingar Sleppen, tlf. 917 81 733.

Kirsten Flagstad Festival

Kirsten Flagstad Festival arrangeres i juni hvert år, på Hamar.

Festivalen formidler klassisk sang og instrumentalmusikk og samarbeider med lokale, nasjonale og internasjonale utøvere.

Festivalen mottar 100 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 400 000 kroner fra Sparebanken Hedmark. Gaven benyttes til gratis utekonsert til innbyggerne i regionen.

Kontaktperson er daglig leder for festivalen Solveig Rønningen, tlf. 950 56 378.

Gaveforsterkingsordningen for museene ble innført i 2014. Ordningen innebærer at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser. Formålet er å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er satt av 51,1 millioner kroner på statsbudsjettet for 2017 til ordningen.