Forsiden

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Ny ordning for innovasjon i mediene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I tråd med regjeringserklæringen reduseres produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier med 25,7 millioner kroner. Regjeringen foreslår å sette av 7 millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner.

Regjeringen har modernisert det mediepolitiske virkemiddelapparatet, blant annet gjennom innføringen av momsfritak for elektroniske nyhetsmedier og plattformnøytralt produksjonstilskudd. Nå settes det i gang en ytterligere omlegging, gjennom å opprette en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning.

– Mediemangfoldsutvalgets rapport viser at mediene befinner seg i en krevende overgangsfase. Det viktigste vi kan gjøre for mediebransjen i denne situasjonen er å stimulere og bidra til nyskaping og innovasjon slik at mediene kan finne bærekraftige forretningsmodeller for fremtiden, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Den nye ordningen skal særlig rettes mot journalistisk innovasjon og digitalisering hos lokalaviser.

– Lokalavisene fyller en viktig funksjon for lokaldemokratiet. Samtidig er det krevende for små aviser med begrensede ressurser å klare overgangen til en digital medievirkelighet. Derfor vil den nye innovasjonsordningen særlig rettes mot dem, sier kulturministeren.

En innovasjonsrettet tilskuddsordning var et av forslagene til Mediemangfoldsutvalget, som leverte sin NOU 7. mars 2017. De andre tiltakene utvalget foreslo vil bli vurdert grundig og helhetlig i en stortingsmelding som er planlagt fremmet før sommeren 2018.