Forsiden

Historisk arkiv

Modell- og metodeutvalg for kunstnerundersøkelser etablert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med kunstnermeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om innrettingen av fremtidige undersøkelser av kunstneres arbeids- og levekår.

Gruppebildet av utvalget
Utvalget (fra venstre): Professor Trine Bille, seniorforsker Mari Torvik Heian, utvalgsleder professor Sigrid Røyseng, dr. Erik Peurell, forsker Anders Barstad og førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien. Foto: Rein Blomquist/Kulturdepartementet

Departementet ønsker at slike undersøkelser blir gjennomført jevnlig og at undersøkelsene gir et så sikkert bilde av utviklingen som mulig.

Utvalget skal gi råd om modell og metode for periodiske kunstnerundersøkelser og vurdere hensiktsmessig innretting av framtidige undersøkelser sett i lys av departementets behov for solide data som grunnlag for politikkutforming. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid på forsommeren 2019. 

Utvalgets rapport ble levert juni 2019: Framtidige kunstnerundersøkelser av kunstneres arbeidsforhold og levekår

Utvalgets mandat (.pdf)

Utvalgets medlemmer

  • Leder professor Sigrid Røyseng, kultursosiologi ved Norges Musikkhøgskole
  • Forsker Anders Barstad, gruppe for demografi og levekår, Forskningsavdelingen i SSB
  • Professor Trine Bille, kulturøkonomi ved Copenhagen Business School
  • Førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien, rettsvitenskap og kulturell og kreativ næring Handelshøyskolen BI
  • dr. Erik Peurell, verksamhetssamordnare ved Myndigheten för kulturanalys, Stockholm
  • Seniorforsker Mari Torvik Heian, kultupolitikk og kultursosiologi, Telemarksforsking