Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Kulturdepartementet legger frem forslag om lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet legger i dag frem forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering, og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten.

– Det kan ha store økonomiske og personlige kostnader å bringe en sak inn for retten. Dette kostnadsfrie lavterskeltilbudet vil gjøre det det lettere å fremme saker om seksuess trakassering, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

– I tillegg foreslår vi at Diskrimineringsnemda skal gis myndighet til å ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet. Skal nemdas myndighet ha en reell effekt må de også kunne ilegge oppreisning på samme måte som i andre diskrimineringssaker, sier kultur- og likestillingsministeren.

De viktigste endringene som foreslås i etableringen av et lavterskeltilbud om seksuell trakassering er:

1) Diskrimineringsnemda får myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering. Det innebærer også at Diskrimineringsnemda gis myndighet til å ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold i saker om seksuell trakassering.

2) Vurdere muligheten for å utvide antall avdelinger i nemda fra tre til fire. Et reelt lavterskeltilbud forutsetter en effektiv saksbehandlingen. Flere avdelinger vil gjøre det mulig å behandle flere saker per år.

3) Vurdere hvordan vi kan styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets veilednings- og hjelpetilbudet til personer som utsettes for seksuell trakassering. Det er et mål at saker om seksuell trakassering løses på et lavest mulig nivå, og da er det viktig at det finnes et veiledningstilbud som er lett tilgjengelig.

I tillegg foreslår Kulturdepartementet å styrke aktivitets og redegjørelsesplikten for alle arbeidsgivere.

Likestillings- og diskrimineringsloven skal bidra til reell likestilling, og aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven er et viktig verktøy for å nå målet om reell likestilling. 

- I dag følges ikke disse pliktene godt nok opp i praksis, og det er derfor nødvendig med en styrking og konkretisering av pliktene, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

De viktigste endringene som foreslås er:

1)En tydeliggjøring og konkretisering av den aktivitetsplikten som i dag påhviler arbeidsgiverne.  

2)Alle arbeidsgivere pålegges enten en dokumentasjons- eller redegjørelsesplikt. Dokumentasjonsplikten som pålegges små arbeidsgivere, er mindre byrdefull enn redegjørelsesplikten, og innebærer at skriftlig informasjon om arbeidet skal være tilgjengelig for innsyn.

Proposisjonen følger opp flere anmodningsvedtak og forutsetninger som stortingsflertallet la til grunn ved behandlingen av Prop. 80 L Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda og Prop. 81 L ny felles likestillings- og diskrimineringslov.