Historisk arkiv

Delrapport om organisering av totalisatorspill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartementet levert en vurdering av enkelte forhold knyttet til organiseringen av totalisatorspill når Norsk Rikstotos konsesjon utløper i 2021.

Sammendrag av rapporten og konklusjoner

Kulturdepartementet og Landbruks- og matdepartementet varslet i november at regjeringen skal vurdere om Norsk Rikstotos konsesjon skal videreføres eller om hestespillene bør overføres til Norsk Tipping når konsesjonen utløper i 2021.

Som en del av dette arbeidet har departementene bedt Oslo Economics vurdere markedsutviklingen for totalisatorspill ved videreføring av dagens modell. Markedsutviklingen for totalisatorspill ved overføring til Norsk Tipping er ikke vurdert av Oslo Economics. Departementene har også bedt om en vurdering av synergier og kostnader ved overføring av totalisatorspill til Norsk Tipping. Rapporten inneholder ikke en fullstendig vurdering av hvorvidt Norsk Rikstotos konsesjon til å tilby totalisatorspill bør videreføres.

Oslo Economics anslår at omsetningen i Norsk Rikstoto trolig vil svekkes i perioden frem mot 2026. Omsetningsutviklingen vil avhenge av bl.a. innføringen av ansvarlighetstiltak. Oslo Economics vurderer videre at de bedriftsøkonomiske gevinstene av en overføring til Norsk Tipping vil være relativt begrensede på kort sikt. Synergieffekten av en overføring vurderes å være mer betydelige på lang sikt. Dette skyldes at ressurser i Norsk Tipping og Norsk Rikstoto kan samkjøres i betydelig grad ved en overføring av konsesjonen.

Rapporten vil inngå i departementenes videre arbeid med vurderingen av organiseringen av totalisatorspill etter 2021. Departementene tar sikte på å legge fram et forslag i løpet av våren 2020.