Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Det blir full kompensasjon for moms til idrettsanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett å auke løyvinga til kompensasjon av anleggsmoms med 106,5 millionar kroner.

– Med dette forslaget vil regjeringa syte for at alle dei 532 søknadane som ligg til behandling i Lotteri- og stiftelsestilsynet kan få innvilga full momskompensasjon for idrettsanlegg, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja. 

– Med ei samla løyving på 301 millionar kroner vil det ikkje bli avkortingar i momskompensasjonen. Ei avkorting no vil ramme enkeltlag som har investert i eigne idrettsanlegg hardt. Å sikre full kompensasjon av anleggsmomsen er difor eit viktig og riktig tiltak for å betre den akutte situasjonen som idretten no er i.

Frivillig innsats bidreg mykje til verdiskapinga i samfunnet gjennom å byggje idrettsanlegg. Momskompensasjonsordninga er ei viktig ordning for å stimulere til bygginga av anlegg og gjer finansieringa lettare for lag og foreiningar. Ordninga bidreg til at laga kan bruke pengar på aktivitet i staden for anleggskostnadar.