Historisk arkiv

Endringer i kompensasjonsordningen for medier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet gjør to justeringer i den midlertidige kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier.

26. juni sendte Kulturdepartementet på høring et utkast til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier. Departementet mottok flere høringssvar og har nå vurdert alle innspillene.

- For regjeringen er det et sentralt mål å opprettholde mediemangfoldet. Det er viktig at vi har kritiske, velfungerende og uavhengige redaksjoner, både under og etter koronakrisen. Vi har lyttet til innspill fra bransjen og valgt å gjøre to justeringer i forskriften for å sikre at vi oppnår formålet med ordningen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Den første endringen gjelder beregning av avkortning for permitterte journalister. Medieorganisasjonene har spilt inn at den foreslåtte avkortningsmetoden kunne slå uheldig ut for de minste mediene med små redaksjoner.

Departementet har derfor endret metoden for å avkorte kompensasjonen for medier som har permittert journalister i perioden 15. mai til og med 30. juni. Innsparingen fra eventuelle permitteringer av journalister i denne perioden skal trekkes fra beregnet kompensasjon.

Videre har departementet justert bestemmelsen som beskriver en mekanisme for å unngå overkompensasjon (§ 10-5 i forskriften). Endringen innebærer at medier som ikke har sammenlignbare tall for samme periode siste regnskapsår, som følge av finansiell eller operasjonell restrukturering, kan benytte budsjettert driftsresultat for kompensasjonsperioden til sammenligning av driftsresultater.

Ordningen innebærer at medier som kvalifiserer til kompensasjon kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden 15. mars til 30. juni. Støtten er oppad begrenset til 15 millioner kroner per foretak.

Medietilsynet skal forvalte ordningen og vil åpne for søknader 4. august.
Torsdag 13. august er siste frist for å søke kompensasjon, og det blir ikke mulig å søke etter at fristen har gått ut. Medietilsynet tar sikte på å utbetale kompensasjon ved utgangen av august.

Ordningen er godkjent av ESA.