Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Foreslår ny lov om mediestøtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår ny lov om økonomisk støtte til mediene. Mediestøtteloven etablerer en ny modell for mediestøtten som bidrar til forutsigbare økonomiske rammer for mediene, og styrker medienes uavhengighet.

Prop. 138 L (2019-2020) Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven).

- I dag er det viktigere enn noen gang at vi har tilgang til mangfoldige, uavhengige og pålitelige medier. Derfor har regjeringen i dag foreslått å lovfeste den økonomiske støtten til mediene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

- Nyhets- og aktualitetsmedier er en nødvendig forutsetning for et velfungerende demokrati. Redaktørstyrte medier har en viktig samfunnsrolle som arena for formidling av nyheter og offentlig debatt. Med dette lovforslaget forplikter regjeringen seg til å legge til rette for at mediene kan fortsette å oppfylle sin demokratiske rolle, sier statsråd Raja.

Mediestøtteloven er en oppfølging av Mediestøttemeldingen fra 2019 der regjeringen varslet en ny modell for organisering og forvaltning av mediestøtten. Hovedgrepene i lovforslaget er:

  • Lovfesting av tilskuddsordningene og de samfunnsmessige formålene med mediestøtten
  • Innføring av fireårige styringssignal for den økonomiske rammen for NRK.
  • Innføring av fireårige styringssignal for den samlede økonomiske rammen for tilskuddsordningene på mediefeltet.
  • Styrking av armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og mediene ved å lovfeste Medietilsynets og Medieklagenemndas uavhengighet i behandlingen av enkeltsaker om mediestøtte.
  • Innføring av en helhetlig gjennomgang av virkemidlene på mediefeltet hvert fjerde år.

- Mange har vært kritiske til forslaget om å opprette et uavhengig mediestøtteråd og ment at dette ikke vil bidra til å oppnå målene med loven. Vi har valgt å lytte til innspillene, og forslaget om mediestøtteråd er derfor ikke en del av lovforslaget vi sender til Stortinget, fortsetter kultur- og likestillingsministeren.

– Derimot har vi lagt til rette for mer forutsigbare økonomiske rammer for mediene ved å innføre fireårige styringssignal, jevnlige gjennomganger av virkemiddelbruken og  lovfeste tilskuddsordningene.  Forutsigbare rammevilkår er viktigere enn noen gang i lys av det omskiftelige markedet mediene befinner seg i, sier kultur- og likestillingsministeren.