Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Historisk arkiv
Revidert nasjonalbudsjett

Nullmoms for dybdejournalistikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen fram forslag til lovendringer som innebærer merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk

– Tidsskrifter og fagpresse har en viktig rolle for debatt og utvikling innenfor ulike næringsgrener, fag, organisasjoner og særinteresser. Det er derfor viktig at vi nå får et momsregelverk som åpner for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering av dybdejournalistikk, sier kultur– og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Fritaket for merverdiavgift på elektroniske tidsskrifter og bøker ble innført 1. juli 2019. Hensikten var avgiftsmessig likebehandling av trykte og elektroniske publikasjoner. Samtidig var det klart at digitaliseringen legger til rette for mer kontinuerlig publisering og oppdatering enn det som har vært vanlig i trykte publikasjoner.

Regjeringen ønsker å fremme innovasjon, og vil sikre at regelverket ikke er begrensende for den digitale utviklingen av dybdejournalistikk. Regjeringen har derfor arbeidet videre med sikte på å finne en avgrensning som i større grad åpner for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering.

Regjeringen legger nå fram et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som vil legge til rette for dette. Forslaget innebærer at merverdiavgiftsfritaket for aviser utvides til å omfatte elektroniske publikasjoner med en dyptgående dekning av nyhets- og aktualitetsstoff.

Forutsatt at endringen trer i kraft 1. juli, kan provenytap anslås til om lag 25 millioner kroner påløpt og 15 millioner kroner bokført i 2020. Provenytapet kan bli større på sikt.

Skattedirektoratets tolkningsveileder