Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Økonomisk pakke til idretten og frivilligheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Idrett er landets største organiserte aktivitet for barn og ungdom, og en uvurderlig oppvekstarena. At flere idrettslag har kunnet sette i gang med aktivitet har vært avgjørende for mange barn og unge over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Nå er jeg glad for å kunne opplyse om at vi også vil gjøre enda mer for å bidra til at idrettslag som er avhengig av inntekter fra små og store arrangementer kommer seg gjennom denne krisa.

– Mange idrettslag og frivillige organisasjoner er helt avhengig av inntekter fra basarer, loppemarked, kiosksalg, parkering og utleie av bygg. Nå utvider vi kompensasjonsordningen, og styrker den slik at den blir på litt over 1 milliard totalt, nettopp for å inkludere den type inntektsbortfall. Det tror jeg vil komme klubber og idrettslag over hele Norge til gode, sier kultur- og likestillingsministeren.

Regjeringen har kommet med mange ulike tiltak som har som mål å avhjelpe den akutte situasjonen som har oppstått som følge av koronapandemien, både for bedrifter, enkeltpersoner og organisasjoner. Kompensasjonsordningen for avlyste utsatte og stengte arrangementer i idretts- og frivillighetssektoren var opprinnelig begrenset til tap av billettinntekter og deltakeravgifter for perioden 5. mars til 30. april. Ordningen var på 700 millioner kroner. I første søknadsrunde har om lag 2300 organisasjoner søkt om kompensasjon på 370 millioner kroner.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å utvide ordningen til også å dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet salg av varer og tjenester under arrangementer. I tillegg er ordningen justert slik at den også vil gjelde for delvis avlyste arrangementer.

Ordningen er rammestyrt, og 70 prosent av inntektsbortfallet i perioden vil kunne søkes dekket.

Regjeringen foreslår at den utvidete ordningen skal gis tilbakevirkende kraft og gjelde for hele perioden det har vært et helt eller delvis arrangementsforbud, fra 12. mars til 15. juni 2020. Ordningen foreslås styrket slik at for cirka 3 måneder vil samlet tilskudd til idrett og frivillig sektor være på over én milliard kroner.