Historisk arkiv

Forsvarets museer skal overføres til Kulturdepartementet innen 2024

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har i fellesskap gått i bresjen for en prosess for overføring av Forsvarets museer fra forsvarssektoren til Kulturdepartementets museumsportefølje.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen utenfor Forsvarsmuseet i Oslo. Foto: Simon Stjern/KUD
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen utenfor Forsvarsmuseet i Oslo. Foto: Simon Stjern/KUD

– Tiden er inne for å tenke helhetlig om hvordan Norges militær- og krigshistorie skal forvaltes og formidles på beste måte. Med dette grepet bidrar vi til videreutvikling av Forsvarets museer, og får styrket fagmiljøene landet rundt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Forsvarets museer omfatter i dag ni museer, organisert under Forsvarets fellestjenester. I Oslo ligger Forsvarsmuseet, Norges hjemmefrontmuseum, Akershus slott og besøkssenteret for Akershus festning. I tillegg omfatter Forsvarets museer de regionale museene Oscarsborg festningsmuseum, Marinemuseet i Horten, Bergenhus festningsmuseum, Rustkammeret i Trondheim, Luftfartsmuseet i Bodø, samt Forsvarets flysamling på Gardermoen.

Dette er en milepæl for Forsvarets museer. Det er et nødvendig grep for å skape ny giv og utvikling. Den museumsfaglige kompetansen museene trenger finnes primært i kultursektoren. Derfor er det riktig å ta museene ut av forsvarssektoren og overføre dem til Kulturdepartementet. Forsvarets oppdrag om å styrke operativ evne har gjort det vanskelig for Forsvaret å gi tilstrekkelig prioritet til museene. Selv om museene flyttes skal militær merkevare og kompetanse beholdes. Personellet ved museene vil ivaretas, og det nære samarbeidet mellom museene og forsvarssektoren vil fortsette, slår forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fast.

Beslutningen er tatt i forbindelse med stortingsmeldingen Musea i samfunnet: Tillit, ting og tid. Der besluttes det å opprette en prosjektgruppe bestående av Kulturdepartementet og Forsvarsdepartementet med mål om å overføre Forsvarets museer til Kulturdepartementets museumsportefølje innen 2024. Arbeidstakerorganisasjonene vil bli involvert på egnet måte i prosessen.

– I dag har nesten alle museer i Kulturdepartementets portefølje ansvar for ulike elementer av krigs- og etterkrigshistorie og mange av våre sivile museer er på denne måten allerede viktige brikker i den store fortellingen om Norges krigshistorie landet rundt. Så ser vi at det er faglige grunner for et tettere samarbeid mellom Forsvarets museer og våre sivile museer. Med denne avgjørelsen tar vi sikte på ytterligere å profesjonalisere forvaltningen og formidlingen av Norges militær-, krigs- og etterkrigshistorie, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

Meld. St. 23 (2020-2021) Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid