Historisk arkiv

Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement utvida

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement skal behandle klagar knytt til stimulerings- og kompensasjonsordningane for kultursektoren, som er etablert som ein konsekvens av covid-19-pandemien.

Klagenemnda ble oppretta og oppnemnt av Kulturdepartementet i desember 2020. Departementet utvidar no klagenemnda med to medlemmar for å styrkje nemndas kapasitet.

Medlemmane av den utvida klagenemnda er:

  • Leiar: Tore Lunde, professor (Bergen)
  • Medlem: Kiran Aziz, senioranalytikar (Oslo)
  • Medlem: Daniel Nordgård, fyrsteamanuensis (Kristiansand)
  • Medlem: Anne Margrete Fiskvik, professor (Trondheim)
  • Medlem: BDO v. Morten Thuve, partnar/revisor (Oslo) Ny
  • Medlem: Elin Melberg, kunstnar/kurator/produsent (Stavanger) Ny

 

  • Vara: Kristina Stenvik, stipendiat (Oslo)
  • Vara: Dag Aak Sveinar, direktør (Moss) Ny

Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement er knytt til Klagenemndssekretariatet i Bergen. Nemnda er uavhengig.

– Klagenemnda utgjer eit viktig ledd i forvaltninga av stimulerings- og kompensasjonsordningane for kultursektoren. Nå styrkjer vi nemndas kapasitet, slik at klagebehandlinga skal kunne gå raskare. Eg ynskjer både nye og gamle medlemmar lykke til i dette arbeidet, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.