Historisk arkiv

Kulturdepartementet tildeler 18 millioner kroner til frivillig innsats i menigheter i Den norske kirke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet gir et særskilt tilskudd til menighetene i Den norske kirke på 18 millioner kroner som følge av Covid-19 pandemien.

– Det utføres en betydelig frivillig innsats i Den norske kirke som for eksempel arbeid for barn, unge og eldre, musikkaktiviteter og nærmiljøaktiviteter. Regjeringen vil derfor at menigheter i Den norske kirke skal kunne inngå i Kulturdepartementets stimuleringsordning, men som et eget tilskudd siden Den norske kirke ikke har registreringsrett i Frivillighetsregisteret, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Midlene vil bli tildelt Kirkerådet som vil stå for videreformidling til menigheter i Den norske kirke som har hatt merkostnader eller mindreinntekter som følge av Covid-19 pandemien. Midlene skal brukes til menighetenes frivillige virksomhet.

– Den norske kirke har i lang tid vært underlagt store begrensninger når det gjelder tros- og livssynsutøvelsen. Samtidig har menighetene vært kreative og funnet måter å holde oppe den frivillige virksomheten. Dette har vært viktig for enkeltmennesker og for samfunnet, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Frivilligheten har en høy verdi, både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet. Jeg er glad for at regjeringen tidlig fikk på plass gode ordninger for å ivareta frivilligheten i Norge gjennom Covid-19 pandemien, slik at vi har en sterk frivillig bevegelse også etter at pandemien er over, sier Raja.