Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen med strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen legger fram strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked 2021-2024. Strategien skal bidra til mer likestilling mellom jenter og gutter, kvinner og menn i utdanning og arbeidsliv.

Strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked 2021-2024

– Strategien har to hovedmål, det ene er å få flere menn inn i kvinnedominerte næringer og det andre er å få flere kvinner inn i mannsdominerte næringer. Strategien viser hvilken retning regjeringen har for dette arbeidet framover, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Strategien tar for seg en av våre viktige likestillingsutfordringer; det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Kvinner og menn jobber i ulike deler av arbeidsmarkedet, i ulike yrker, næringer og sektorer. Dette bidrar til et stivt og ufleksibelt arbeidsmarked, og henger sammen med andre viktige likestillingsutfordringer, som kjønnsforskjeller i lønn og arbeidstid.

– Det er ikke et enkelt svar på hvordan vi løser kjønnsdeling i utdanning og i arbeidsliv, men denne strategien viser overordnede grep vi mener er nødvendige for å bryte opp kjønnsdelingen i en rekke utdanningsløp og yrker. Det viktigste grepet handler om videreutvikle Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som fagdirektorat for likestilling, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Regjeringen ønsker også å bedre kjønnsperspektivet i karriereveiledningen, legge til rette for rollemodell og nettverkstiltak, fortsette regionalt arbeid med likestilling og fortsette forskningsinnsats på likestillings- og diskrimineringsområdet.

– Skolen har en viktig rolle som en fellesarena som gir kunnskap og bevissthet om likestilling.  Vi mener det er viktig å gjøre elevene i stand til å ta gode utdannings- og yrkesvalg uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller. Vi har gjort mange gode grep allerede og denne strategien er et utgangspunkt for videre arbeid inn på veien mot full likestilling, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Strategien peker på seks områder regjeringen mener det er særlig behov for mer kjønnsbalanse. Det gjelder flere menn i barnehage, grunnskole og helse- og omsorg og flere kvinner i teknologi, flere kvinnelige gründere og flere kvinnelige ledere.

– Et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked på disse områdene er viktig fordi vi må kunne rekruttere fra hele befolkningen. Det er viktig for både elever og pasienter å møte et mangfold av ansatte. Jeg er helt sikker på at det bidrar til en bedre skole og bedre tjenester og at et likestilt arbeidsliv er et gode for oss alle, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.