Historisk arkiv

Regjeringen oppretter tegnspråkutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen oppretter et offentlig utvalg som skal utrede situasjonen for norsk tegnspråk.

- Norsk tegnspråk er under press, og språket har i tillegg en brukergruppe med et særegent utgangspunkt. En samordnet politikk på tegnspråksfeltet er nødvendig, både for å styrke en sårbar del av den språklige kulturarven vår, men også for å sikre at så mange som råd kan delta i samfunnet på like vilkår, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Utredningen ble varslet i språkloven, som ble behandlet av Stortinget våren 2021. I loven, som trer i kraft fra 1. januar 2022, er norsk tegnspråk formelt anerkjent som det nasjonale tegnspråket. Språkloven slår fast at norsk tegnspråk er språklig og kulturelt likeverdig med norsk og at offentlige organer skal fremme norsk tegnspråk.

De fleste døve, som er potensielle tegnspråkbrukere, fødes inn i familier som ikke bruker tegnspråk. Da er det det særlig viktig at det offentlige sikrer tilgangen til språket. Å utvikle språk og en språklig identitet er en menneskerett og et viktig utgangspunkt for en aktiv, norsk språkpolitikk.

Utvalget får i oppdrag å gå gjennom lovverk, ordninger og tiltak som omfatter norsk tegnspråk. Det skal sammenfatte tilgjengelig kunnskap om hvordan ulikt regelverk som sikrer bruk av tegnspråk, fungerer i praksis. Utvalget skal også hente inn ny kunnskap om hva som er hovedutfordringene når det gjelder tilgang til tegnspråk og hvordan disse utfordringene virker inn på ulike områder i livet. Det skal i tillegg gi innspill til tiltak og ordninger som kan øke tilgangen på norsk tegnspråk.

Utvalget er bredt sammensatt og ledes av professor ved OsloMet, Hilde Haualand.

- Da Kulturdepartmenetet spurte meg om å lede arbeidet, sa jeg ja umiddelbart. Nå gleder jeg meg til å komme i gang med dette viktige og store arbeidet sammen med resten av utvalgsmedlemmene, sier Haualand.

Seks av ti utvalgsmedlemmer er selv døve, og arbeidsspråkene vil være både norsk tegnspråk og norsk. Utvalget har bred ekspertise innenfor jus, interessepolitikk, språkvitenskap, pedagogikk, tolkefag og døvestudier.

 

Utvalget har følgende medlemmer:

Hilde Haualand, professor, Oslo (leder)

Joseph Murray, professor, Ål

Torill Ringsø, ph.d.-student, Trondheim

Brita Fladvad Nielsen, førsteamanuensis, Trondheim

Arnstein Overøye, lærer, Stavanger

Sissel Gjøen, miljøterapeut, Oppegård

Hilde Sollid, professor, Tromsø

Rune Anda, pensjonist, Bergen

Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis, Oslo

Camilla Høiberg, administrasjonsdirektør, Oslo

- Dette arbeidet er det historisk sus over. Et slikt NOU-arbeid kan bidra til å skape ny forståelse for en språkbrukergruppe som har møtt noen av de samme fornorskingskravene som samer og kvener har opplevd. Helt opp til nyere tid har døve for eksempel blitt undervist uten bruk av tegnspråk. Jeg regner med at vi får god innsikt i situasjonen i dag og perspektiver som skaper tillit mellom døvesamfunnet og storsamfunnet, sier Raja.

Frist for å levere rapport er 1. juni 2023, og utvalgets sekretariat skal ligge i Kulturdepartementet.

Mandat for tegnspråkutvalget (.pdf)