Historisk arkiv

Åpning av utstillingen Rickhard/Melgaard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Henie-Onstad kunstsenter 26. februar 2015

”All kunst inneholder et svar på hva mennesket er”.
Det sa den danske kritikeren og litteraturforskeren Georg Brandes.

Kunst er med på å forme og danne oss som mennesker.

Et rikt og mangfoldig kunst- og kulturliv er en forutsetning for at skapende mennesker kan bidra til vekst på alle nivåer i samfunnet.

 En voksende kunstscene med stadig flere større og mindre gallerier og utstillingssteder drevet frem av enkeltpersoners initiativ, parallellt med etableringen av privatfinansierte museer både her til lands og internasjonalt, har gitt et større mangfold av uttrykk og engasjement. 

Mesener og private støttespillere innen kunstfeltet har lang tradisjon i Norge. Og i dag ser stadig flere privatpersoner kunst, både som et sted for å lære noe om vårt samfunn, - og som langsiktig investeringsobjekt.

Kunstfeltet trenger også flere økonomiske støttespillere for å utvikle et mangfold av stemmer. 

Et fokus på samlinger på private hender er derfor spennende. De kan stimulere til større engasjement – og det viser frem hvilke skatter som finnes.

Henie Onstad Kunstsenter har tidligere vist en rekke samlinger. Både samlinger som er i bedrifters eie og samlinger som er på private hender. Utstillingene har skapt engasjement og rom for refleksjon om samspillet mellom offentlig kunstinstitusjon, private samlere og markedet.

Utstillingene har vært små sensasjoner som har åpnet døren på gløtt inn i enkeltpersoners pasjon for kunst.Henie Onstad Kunstsenter er i tillegg det første private kunstsenter i Norge. Sonja Henie og Niels Onstad har etterlatt seg en fantastisk arv som sørger for et rikt kulturtilbud til Bærum.

Jeg er opptatt av å styrke den private finansieringen av kulturlivet.

Flere finansieringskilder vil gjøre kulturlivet sterkere, mer uavhengig og sikre maktspredning. Regjeringen vil derfor styrke og videreutvikle gaveforsterkningsordningen, og vil vurdere ulike skatteincentiver og gaveforsterkningsordninger for å utløse mer privat kapital i kulturlivet. 

På grunn av stor interesse og oppslutning om ordningen i 2014, har regjeringen tredoblet beløpet til gaveforsterkningsordningen til museer til 30,3 millioner kroner i 2015.

Og ikke bare øker vi beløpet. Nå er også ordningen utvidet til å omfatte alle museer som inngår i Kulturrådets museums-statistikk, eller som kvalifiserer til å inngå i denne.

I fjor var 75 museer omfattet av ordningen. Utvidelsen betyr at flere enn 120 museer nå kan få økt gaver de mottar med 25 prosent.

Frem til nå har ordninger dekket kunstkjøp og utbedring av museumsanlegg og utstillinger. Nå vil alle tiltak som vil styrke museets virksomhet i tråd med museets formål og planer omfattes av ordningen. 

En annen viktig satsing for regjeringen på kulturfeltet er talentutvikling innen ulike kunstfelt.Regjeringen setter av 30 mill. kroner i 2015 til formålet.

Målgruppen for satsingen er enkeltpersoner og grupper med anlegg for en langsiktig karriere innen kunst og kultur på høyt internasjonalt nivå. På samme måte som det satses både på bredde og elite i idretten, skal talentsatsingen både kunne stimulere grunnfjellet og toppnivået av unge talenter i Norge. Satsingen er tenkt gjennomført i nært samarbeid med private aktører og supplert med private bidrag. 

Jeg vil rette en spesiell hilsen til Christian Bjelland som har gjort mye for kunsten i Norge gjennom sitt engasjement for maleriet gjennom mange år. Bjelland er i dag en betydelig kunstsamler i Norge og besitter en samling i stor grad relatert til norsk maleri. 

Mange kjenner ham fra hans periode som styreleder for Nasjonalmuseet (2002 – 2008), og før det som styreleder for Museet for Samtidskunst. Samlingen består i dag av ca. 250 verk av 20 kunstnere, og er bygget opp over de siste 40 årene og har sitt hovedfokus på det ekspressive figurative maleri.

Gjennom sin nye utstilling Rickhard/Melgaard presenterer Henie Onstad Kunstsenter verk av to sentrale kunstnere i Christian Bjellands samling - Bjarne Melgaard og Leonard Rickhard.

Og jeg vil også rette en hilsen til kunstnerne som har bidratt til å få til å få denne utstillingen til.

Med dette er utstillingen åpnet! Vi gleder oss til å gå inn i salene.