Forsiden

Historisk arkiv

Gratulerer med nasjonaldagen!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I dag feirer vi det samiske folkets språk- og kulturrikdom. Men hver eneste dag arbeider vi sammen for å løfte frem den samiske kulturens egenverdi og dens naturlige plass i fortellingen om Norge.

I disse dager arrangerer Sametinget samisk språkkonferanse i Tromsø. Det er en viktig konferanse fordi språk er en helt grunnleggende kulturbærer. Språket formidler, uttrykker og bærer kultur, historie og identitet. Konferansen markerer startskuddet for Sametingets langsiktige språksatsing, Språkløftet, og er samtidig den første større markeringen i Norge av FNs internasjonale år for urfolksspråk. Sametingspresident, Aili Keskitalo, har allerede talt ved den offisielle åpningen i Paris. Derfor er det mange grunner til å feire i dag.

Før jul presenterte statsministeren og jeg den første kulturmeldingen på 15 år på Vega Scene i Oslo. På Vega måtte vi sette opp ekstraskjermer i to etasjer, og til nå har over 10 000 vært innom sendingen på Facebook på en eller annen måte. Til å avslutte seansen hadde vi Ella Marie Hætta Isaksen og ISAK som med et fantastisk innslag virkelig satte på kronen på verket. Og poenget her er ikke å skryte av kulturmeldingen eller av opplegget, men å fremheve entusiasmen rundt kunst og kultur. Et av de overordnete målene i kulturmeldinga er å styrke norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk tegnspråk, nettopp fordi språk er en så sentral del av vår kultur. Vi har også satt i gang et arbeid med en helhetlig språklov og en språkmelding. Jeg ønsker å framheve at alle språkene våre som bærer av kultur med en egenverdi, ikke er til forhandling.

Samiske språk er offisielle språk i Norge og ikke minst en forutsetning for et levende samisk kulturliv og den fremste formidleren av samisk kultur, historie og identitet.

Det samiske nasjonalteatret Beaivváš har en unik rolle som skaper og formidler av samisk scenekunst på de samiske språkene. Regjeringen har satt i gang en prosjektavklaring med sikte på å samlokalisere Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole i et nybygg i Kautokeino. I tillegg er jeg veldig stolt over å være den kulturministeren som har fått Saemien Sijte i havn: Stortinget har fattet vedtak om at prosjektet skal gjennomføres, og midler er bevilget. Det er et prosjekt som vil gi et stort løft til arbeidet med å forvalte og formidle sørsamisk historie, kultur og kulturarv. Kulturdepartementet forvalter også stedsnavnloven, en lov som sikrer bruk av samiske stedsnavn. Samiske stedsnavn synliggjør samiske språk, og forteller om gammel samisk tilstedeværelse. De er usynlige bautasteiner over eldre tiders liv og virke som skal sikres for framtida. Samene som urfolk er en del av Norges historie og samtid med kunst- og kulturuttrykk av stor verdi for samfunnet, og med stort internasjonalt gjennomslag. Manglende kunnskap skaper avstand og barrierer, og regjeringen vil legge til rette for at slik kunnskap formidles over hele landet.

Et språk sikres gjennom bruk. Det trengs flere samiske språkbrukere. Opplæring er viktig, og språkteknologisk utvikling på samiske språk må sikres. Det å ta vare på samisk er derfor en tverrsektoriell oppgave -- og en internasjonal forpliktelse, ikke bare konkrete kulturtiltak. Samtidig vet vi at kulturpolitikk er et virkemiddel til å sikre deltagende mennesker som ytrer seg i et fungerende demokrati med sin(e) identiteter(er). Kunst og kultur er det beste utgangspunktet for å etablere og videreføre kommunikasjon mellom mennesker og folkegrupper. Kulturpolitikk og språkpolitikk henger tett sammen. I dag feirer vi samefolkets dag. Men hele tiden legger vi til rette for et levende samisk kunst- og kulturliv og samiske medier. Det skal vi fortsette med – det handler tross alt om hvem vi er.