Historisk arkiv

Landbruks- og matministerens skriftlig svar på spørsmål nr. 244 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad om hvor mye matjord er staten eier, og hva gjør statsråden for å sikre at statsforvaltningen ikke bidrar til at andelen leiejord øker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Geir Pollestad som ble oversendt fra Stortinget 20. november 2015.

Spørsmålet lyder: "Hvor mye matjord er staten eier av totalt sett og hva gjør statsråden for å sikre at statsforvaltningen ikke bidrar til at andelen leiejord øker?

Representanten ber ut over dette om en oversikt over de eiendommene med matjord som staten eier, og å få opplyst om de drives i offentlig regi eller leies bort, forpaktes eller drives av andre. 

Svar:

Staten eier mange eiendommer, også eiendommer med jordbruksareal. Det er ikke etablert rapporteringssystemer som kan gi samlede oversikter over hvor mye jordbruksarealet utgjør, hvor mange eiendommer dette representerer, eller omfanget av utleie på statlig eide eiendommer. Eiendommene brukes til en rekke ulike formål slik som til forskning og undervisning, i tilknytning til fengsler og områder rundt flyplasser eller andre offentlige anlegg. Et annet eksempel er seterområder og lignende i statsallmenning.  

Ansvaret for eiendommene er fordelt på ulike departementer. Landbruks- og matdepartementet, som er mitt ansvar, eier jordbruksareal tilknyttet 3 ulike formål (utenom statsallmenningsarealene): 

  • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) disponerer jordbruksareal for sitt FOU-arbeid. NIBIO som er departementets underliggende etat, driver med forskning, kunnskapsutvikling og formidling, og disponerer 2.708 dekar statlig eide jordbruksarealer, hvorav 1.660 dekar er leid ut til andre.
  • Staur gård (Stange) benyttes både til FOU-arbeid for landbruket og til ordinær gårdsdrift. Av et totalareal på 830 dekar er 320 dekar leid ut til Graminor AS, som driver forsøksvirksomhet og planteutvikling.
  • Syverud gård (Ås), hvor 100 dekar jordbruksareal disponeres til forsøks- og undervisningsformål i regi av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Samlet utgjør dette et jordbruksareal under Landbruks- og matdepartementet på 3.638 dekar, hvorav 1.980 dekar er leid ut. 

Den som eier en eiendom med jordbruksareal har driveplikt. Dette følger av jordloven § 8. Driveplikten kan oppfylles enten ved at eieren driver selv, eller ved at eiendommen leies bort til andre på visse vilkår. Også offentlige eiere har et slikt valg mellom å drive selv eller leie bort. Fordi offentlige eiere har ulike formål for eierskapet, vil det være ulike vurderinger som ligger bak valget mellom å drive jorda selv, selge jord som ikke drives av det offentlige selv, eller å leie jorda bort innenfor de mulighetene som loven åpner for. 

Jeg mener det er viktig at offentlige etater skal ha frihet til å vurdere om de skal drive jorda selv, selge eller leie bort til andre. Det er og bør være de samme mulighetene for både offentlige og private aktører på dette punktet. Avveiningene henger nært sammen med årsaken til at det offentlige eier eiendommen. 

Med hilsen 

Sylvi Listhaug