Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om målsettingen i rovviltpolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om den todelte målsettingen i rovviltpolitikken.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2238 fra representanten Siv Mossleth

Stortingsrepresentant Siv Mossleth har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Når to mål rangeres som et hovedmål og et mål, er det en rangering av målene. Er mat- og landbruksministeren enig i at det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn, og at det dermed bare er et underordnet mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark?"

Den todelte målsettingen i rovviltpolitikken er gitt av Stortinget, særlig gjennom behandlingen av St. meld. nr. 35 (1996-1997) Om rovviltforvaltning, St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur og i rovviltforliket 2011 (Representantforslag 163 S (2010-2011).

I Innst. S. nr. 301 (1996-97) til St. Meld. nr. 35 (1996-97) Om rovviltforvaltning uttaler komiteen følgende: "Komiteen vil understreke at vi må ha et todelt mål som samtidig sikrer et aktivt jordbruk med muligheter til å utnytte beiteressursene i utmarka til sau og rein. Dette betyr at rovviltforvaltningen må håndteres på en slik måte at det kan drives forsvarlig rein- og sauedrift innenfor akseptable økonomiske rammevilkår. Dette innebærer ei differensiert forvaltning som tar hensyn til både viktige beiteområder og det at rovdyra skal overleve i norsk fauna i framtida." 

Den todelte målsettingen ble videreført i Stortingets behandling (Innst. S. nr. 174 (2003-2004)) av St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur der det står at "Komiteen vil understreke at den todelte målsettingen skal opprettholdes, og mener at det fortsatt skal være mulig med levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt."

Rovviltforliket 2011 gir nærmere føringer for hvordan rovviltforvaltningen skal innrettes og hvordan hensynet til de to målene skal avveies i den løpende forvaltningen. Det er selvsagt svært krevende å forvalte to så motstridende mål som ligger i rovviltforlikene i Stortinget, men jeg er opptatt av at vi skal følge opp Stortinget sine vedtak.

Stortinget har vært klare på at beitedyrene skal ha prioritet innenfor sine områder. Som landbruks- og matminister er jeg spesielt opptatt av å ivareta beitenæringens interesser i rovviltpolitikken, og jeg gjør dette i dialogen med min kollega i Klima- og miljødepartementet, som har det konstitusjonelle ansvaret for å følge opp Stortinget sine vedtak innenfor rovviltpolitikken. 

Med hilsen

Bård Hoksrud