Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om hvordan skrantesjuka skal behandles i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant  Per Olaf Lundteigen (Sp) om dokumentasjon på all kontakt mellom EU-organer/-institusjoner og Norge i arbeidet med hvordan skrantesjuka skal behandles i Norge.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1722 fra representanten Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Kan statsråden orientere og gi oss dokumentasjon på all kontakt mellom EU-organer/-institusjoner og Norge i arbeidet med hvordan skrentesjuka skal behandles i Norge?"

Skrantesjuke er en prionsjukdom hos hjortedyr. Tiltak mot prionsjukdommer hos dyr er regulert i et felles regelverk, TSE-forordningen, som er en del av EØS-avtalen. TSE-regelverket ble utarbeidet som en følge av utbruddet av kugalskap sent på 1980-tallet. Forordningen åpner for utfyllende bestemmelser i de enkelte land, noe vi også har fastsatt for skrantesjuke.

Norske myndigheter har hatt god dialog med myndighetene i EU om tiltakene mot skrantesjuke. Norske myndigheter har deltatt i mange møter i Brussel, både i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for prionsjukdommer og i EU-kommisjonens Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed hvor det voteres over regelverk.

EU-kommisjonen fastsatte høsten 2016 et særskilt beskyttelsesvedtak rettet mot Norge, samt deler av Sverige og Finland. Rettsakten ble utarbeidet av EU-kommisjonen i samarbeid med Norge, og Mattilsynet hadde også flere møter med Sverige og Finland for å drøfte hensiktsmessige regler.

EU-kommisjonen foreslo senere å kreve testing av alt hjortedyrkjøtt fra land med skrantesjuke før det kunne omsettes på EU-markedet. Forslaget er foreløpig utsatt etter sterk motstand fra Norge, Sverige og Finland. Både Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Landbruks- og matdepartementet har deltatt i flere møter med EU-kommisjonen om saken.

Norske synspunkter og forskningsresultater ved Veterinærinstituttet har vært svært viktige for EU sin utsettelse av kravet om testing. Landbruks- og matdepartementet har også hatt møte med EUs kommissær for helse- og mattrygghet, Vytenis Andriukaitis, i Oslo, for å diskutere saken. EU-kommissæren uttalte at han var imponert og roste norske myndigheters håndtering av sjukdommen.

Skrantesjuke har også vært tema i møter mellom gruppen av Chief veterinary officers både i Norden og i EU. Videre har Mattilsynet orientert ESA, EFTAs overvåkingsorgan, om situasjonen og holdt foredrag på flere andre møtearenaer.

Det kan også nevnes at en medarbeider fra NMBU har orientert EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) under møter i Parma, og at representanter fra Veterinærinstituttet og Universitetet i Tromsø deltar i EFSA-grupper som foretar risikovurderinger av CWD for EU-kommisjonen.

Jeg føler et stort ansvar og en internasjonal forpliktelse for å gjennomføre tiltak for å forsøke å bekjempe og hindre at skrantesjuke sprer seg i Norge og til andre land.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad